İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan davacının unvanını yükseltilmesi

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2004/4587
Karar No : 2004/5061
 
Özeti : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan davacının, iş mevzuatına tabi statüye geçmediği sürece unvanının yükseltilemeyeceği yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …
            Karşı Taraf                  : Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü
            Vekili                           : Av. …
            İsteğin Özeti               : Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 26.03.2004 günlü, E:2003/919, K:2004/186 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Cevabın Özeti              : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Davacının, teknik uzmanlık atanabilmesi için iş mevzuatına geçmeye zorlanmasının hukuka uygun olmaması nedeniyle, başvurusunun 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerekeceği açıktır
            Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Dava davalı idare bünyesinde, 399 sayılı K.H.K. uyarınca sözleşmeli teknik eleman olarak görev yapan davacının ünvanının yükseltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun; iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmeyen sözleşmeli statüdeki personelin ünvan yükseltilmesinin yapılamıyacağı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi Kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4673 sayılı Yasayla değişik Ek 22. maddesinde; "Telekomünikasyon hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler,... Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kadrolarda istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Bu personel hakkında, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere 399 sayılı Kanun H.K.Hükümleri uygulanır. Bunların dışında kalan personel iş mevzuatı uyarınca istihdam edilir..". kuralı yer alırken, 4502 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi;" Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Telekomda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan isteyenler, iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur. Kendi istekleri ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçenler ile emeklilik, ölüm ve benzeri sebeplerle boşalan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
            Bu kadro ve pozisyonlarda bulunanlar istekleri halinde 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. "hükmünü taşımaktadır.
            Anılan yasal düzenleme ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyen 399 sayılı KHK.'ye tabi personelin statüleri, sosyal ve özlük hakları korunmak suretiyle görevde yükselmelerine de olanak sağlanmış bulunmaktadır.
            Bu durumda, davacının ünvanının yükseltilmesine yönelik talebinin kurum içi ünvan yükselmelerinde uygulanacak ölçütler ve kurallar yönünden değerlendirilmesi ve bulunacak sonuca göre işlem tesisi gerekirken, idarece bu yapılmadan; sözleşmeli statüde olması nedeniyle talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
            Bu nedenle, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz talebinin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Ordu İl Telekom Müdürlüğünde sözleşmeli personel statüsünde başteknisyen olarak görev yapan davacı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli teknik uzman olarak atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 5.8.2003 tarihli işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
            Ordu İdare Mahkemesi'nin 26.3.2004 günlü, E:2003/919, K:2004/186 sayılı kararıyla; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4673 sayılı Yasa ile değişik 1., Ek 17. ve Ek 22. maddeleri ile 4046 sayılı Yasanın 4673 sayılı Yasa ile değişik Ek 29. maddesi ve 4502 sayılı Yasanın Geçici 4. maddelerinde yer alan hükümler ile Türk Telekom A.Ş.'nde esas olarak iş mevzuatına tabi personel istihdamının öngörüldüğü ve 399 sayılı KHK'ye tabi olarak çalışanlardan iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin ünvan yükselmesi dışındaki "mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunacağının" kurala bağlandığı; 399 sayılı KHK'ye tabi olan personelin, ortada yükselebileceği boş bir kadro bulunmaması nedeniyle bir üst unvana yükselmesine olanak bulunmadığından ve ancak başka bir kamu kurum ve kuruluşuna ya da iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçene kadarki sürede unvan yükselmesi dışındaki özlük ve parasal haklarının yürürlükteki mevzuat dahilinde yükseltilebileceğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
            Davacı, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            4502 sayılı Yasanın Geçici 4. maddesinde yer verilen "Bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinde Türk Telekom'da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan isteyenler iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur" hükmü ile iş mevzuatına geçmek istemeyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi kadrolu veya sözleşmeli personelin statüleri, sosyal ve özlük hakları korunmak suretiyle ve görevde yükselmelerine de olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
            Buna göre davacının başvurusunun 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği halde belirtilen biçimde değerlendirme yapılmaksızın 399 sayılı KHK ye tabi olan davacının iş mevzuatına tabi statüye geçmediği takdirde ünvan yükselmesi yapamayacağı yolundaki işlemle başvurusunun reddinde ve anılan işleme karşı açılan davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 26.03.2004 günlü, E:2003/919, K:2004/186 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 07.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.