İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemleri

Dairesi İDARİ DAVA DAİRELERİ
Karar Yılı 1995
Karar No 717
Esas Yılı 1994
Esas No 457
Karar Tarihi 13/10/1995
 
 
3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmelerinin yasal zorunluluk olduğu hk.
 
İzmir, Alsancak 7682 ada, … no'lu parseli oluşturan kadastral parsellerden 17 ve 18 no'lu parsellerin, 13 no'lu parselden ifraz edilmesi isteminin cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; İzmir 1.İdare Mahkemesince 4.6.1991 günlü, E:1990/33, K:1991/426 sayılı kararla dava konusu işlem iptal edilmiş; bu kararın temyizin üzerine, Danıştay Altıncı Dairesince karar düzeltme aşamasında verilen 15.9.1993 günlü, E:1993/673, K:1993/3111 sayılı kararla Mahkeme kararı bozulmuştur. İzmir 1.İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak 1.2.1994 günlü, E:1993/1189, K:1994/145 sayılı kararı ile işlemin iptaline dair ilk kararında ısrar etmiştir.
Davalı idare ve davalı yanında davaya katılan, bu ısrar kararına karşı temyiz isteminde bulunmakta ve kararın bozulmasını istemektedirler.
Temyiz istemine konu karara ilişkin dosyanın incelenmesinden; İzmir, Alsancak 1256 ada, 13,14,15,16,17 ve 18 no'lu kadastral parsellerin, 1976 yılında tescil edilen 357 no'lu parselasyon planı ile 22 no'lu parsel haline dönüştürüldükleri, davacının 22 no'lu parsele 1986 yılın
da paydaş olduğu, 22 no'lu parselde müdahilin de payının bulunduğu, bu durumda anılan parsele, davacı ile müdahilin müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik bulundukları, ifraz başvurusunun ise tek başına davacı tarafından yapıldığı, diğer paydaşın muvafakatinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Medeni Kanunun 625.maddesi hükmü uyarınca, müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarrufları, ancak birlikte hareket ederek yapabilirler.
3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde de, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmesi yasal zorunluluktur.
Nitekim; İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, "İfraz ve Tevhit İşlemleri" başlıklı 5.01.maddesinde, "Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatı üzerine, imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir." kuralına yer verilmek suretiyle, maliklerin birlikte başvurması gerektiği açıklanmıştır.
Uyuşmazlığa konu 22 no'lu parselin diğer paydaşının, ifraz konusunda muvafakati bulunmadığına göre; bu husus gözetilmeksizin, ifrazın mümkün olduğu yolundaki bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin Kabulüne, İzmir 1.İdare Mahkemesinin 1.2.1994 günlü, E:1993/1189, K:1994/145 sayılı ısrar kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fırasının (b) bendi uyarınca bozulmasına karar verildi.(DAN-DER; SAYI:91)


 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.