İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı Kanunla değişik 10.maddesi uyarınca İpsala Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tebligat yapılmış ve davacı tarafından da tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu davanın açılması olması nedeniyle, idare mahkemesince davanın esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerek

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2003/3698
Karar No : 2005/54
 
Özeti : Davacıya 2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı Kanunla değişik 10.maddesi uyarınca İpsala Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tebligat yapılmış ve davacı tarafından da tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu davanın açılması olması nedeniyle, idare mahkemesince davanın esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın esasının incelenmesi olanağı bulunmadığından bahisle, davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: ...
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : Hacı Belediye Başkanlığı - İpsala/EDİRNE
            İstemin Özeti              : Edirne İdare Mahkemesinin 21.10.2002 günlü, E:2002/215, K:2002/659 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'nun Düşüncesi: Edirne İli, İpsala ilçesi, … beldesi … pafta, … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin 17.10.2001 günlü ve 43 sayılı, kıymet takdir komisyonu oluşturulmasına ilişkin 05.12.2001 günlü ve 48 sayılı ve taşınmaza tapuda kamulaştırma şerhi konulmasına ilişkin 9.1.2002 günlü ve 4 sayılı Belediye Encümeni Kararları ile beş yıllık imar programının onanmasına ilişkin 15.8.2001 günlü ve 14 sayılı Belediye Meclisi Kararlarının iptali istemiyle açılan davayı, davalı idarece uyuşmazlık konusu taşınmazın kamulaştırılması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulmadan önce kamulaştırma işlemine karşı açılan davanın inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle reddeden idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
            İdare Mahkemesince kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince mahkemece tebligat yapılmadan önce dava açıldığından söz edilerek dava reddedilmişse de temyiz dilekçesi ekinde ibraz olunan ipsala Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.2.2004 günlü E:2002/24, sayılı Duruşma Tensip Tutanağı ile aynı mahkemece gönderilen dava dilekçesinin tebliğine ilişkin zarfın incelenmesinden 19.2.2002 tarihinde "Kamulaştırılan taşınmazın bedel tespiti ve idare adına tescili" davası açıldığı anlaşıldığından, yukarıda açıklanan gerekçe ile verilen kararda isabet bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, Edirne İli, İpsala İlçesi, … beldesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin 17.10.2001 günlü, 43 sayılı belediye encümeni kararının,kıymet takdir komisyonu oluşturulmasına ilişkin 05.12.2001 günlü , 48 sayılı belediye encümeni kararının ve taşınmaza tapuda kamulaştırma şerhi konulmasına ilişkin 9.1.2002 günlü, 4 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince,dava konusu kamulaştırma işleminin,Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satın alma aşamasında olduğu, davalı idarece aynı Kanunun 10.maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesine henüz başvurulmadığı, davacıya bir tebligat da yapılmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu taşınmazın kamulaştırılması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulmadan önceki safhada yapılan işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın esasını inceleme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
            2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Yasa'nın 5.maddesiyle değişik 10.maddesinin 1.fıkrasında; Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tesbiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat edeceği ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tesbitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini isteyeceği, 2.fıkrasındada; Mahkemenin, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağıracağı, duruşma gününün idareye de tebliğ olunacağı, kuralına yer verilmiştir.
            Anılan Yasa'nın Dava Hakkı başlıklı 4650 sayılı Yasa'nın 7.maddesiyle değişik 14.maddesinin 1.fıkrasında ise: Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği hükme bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden, söz konusu taşınmazın pazarlık usulü ile satın alınması için davacıya 07.01.2002 gününde bildirimde bulunulduğu, davacı tarafından bu çağrıya cevap verilmediği bunun üzerine davalı idare tarafından, İpsala Asliye Hukuk Mahkemesinde E:2002/24 numaralı "Kamulaştırılan taşınmazın bedel tespiti ve idare adına tescili" davası açıldığı, dava dilekçesinin 01.3.2002 gününde davacıya tebliğ edildiği, davacı tarafından da 19.3.2002 gününde bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır..
            Bu durumda,davacıya 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.maddesi uyarınca İpsala Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tebliğat yapılmış olması, davacı tarafından da bu tebliğat tarihinden itibaren 30 gün içinde bu davanın açılmış bulunması nedeniyle, idare mahkemesince davanın esasının incelenmesi süretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın esasının incelenmesi olanağı bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle Edirne İdare Mahkemesinin 21.10.2002 günlü, E:2002/215, K:2002/659 sayılı kararının bozulmasına, fazladan yatırılan 11.980.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 13.1.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.