İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1. ve 2. sicil amirlerince olumlu olarak doldurulan, ancak aralarında 10 puan fark olması sebebiyle, 3. sicil amirinin görüşüne başvurulan olumlu sicillerin, 3. sicil amirince olumsuza çevirilemeyeceği

T.C.
D A N I Ş T A Y
İkinci Daire
Esas  No   : 2005/1033
Karar No   : 2007/2787
 
Özeti : 1. ve 2. sicil amirlerince olumlu olarak doldurulan, ancak aralarında 10 puan fark olması sebebiyle,   3. sicil amirinin görüşüne başvurulan olumlu sicillerin, 3. sicil amirince olumsuza çevirilemeyeceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : PTT Genel Müdürlüğü
            Vekili                : Av. ..., Av. ...
            Karşı Taraf        : ...
            Vekili                : Av. ..., ...
            İsteğin Özeti    : Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 20.10.2004 günlü, E:2003/276, K:2004/1810 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : Olayda, ilk iki sicil amirinin düşüncelerinin olumlu olmasına karşın sicilin 3. sicil amirince olumsuz değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçe ile sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı:
            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması  gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Dava, PTT Genel Müdürlüğü ... Dairesi Başkan Yardımcısı olan davacının, 2002 yılı sicilinin olumsuz olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Ankara 12. İdare Mahkemesinin 20.10.2004 günlü, E:2003/276, K:2004/1810 sayılı kararıyla; davacıya 2002 yılında verilen disiplin cezalarının mahkeme kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi nedeniyle işleme dayanak alınmasının mümkün olmaması, bu disiplin cezaları dışında, 2002 yılında görevinde başarısız ve yetersiz olduğuna dair başkaca bir bilgi ve belge sunulmaması ve geçmiş 5 yıllık sicil raporlarının iyi ve çok iyi derecede olması karşısında, davacının 2002 yılı sicil raporunun objektif esaslardan uzak ve hukuka aykırı düzenlendiği sonucuna varıldığı, davacıya 2003 yılında verilen disiplin cezasının da 2002 yılı siciline dayanak alınamayacağı gibi bu cezanın da mahkeme kararıyla iptal edilmiş olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Davalı idare; dava konusu sicilin Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'ne uygun ve objektif olarak düzenlendiğini, 1. ve 2.sicil amirinin notları arasında 10 fark bulunduğu için 3. sicil amirinin görüşüne başvurulup onun görüşünün esas alındığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının  temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20. maddesinde; her derecedeki sicil amirlerinin 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurlar hakkında sicil raporlarında yaptıkları değerlendirmelerin birbirinden bağımsız  ve 16. madde  hükümlerine göre etkili ve geçerli olduğu, memurların sicil notunun sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tesbit edileceği, ancak birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatına müracaat edileceği ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
            Yukarda belirtilen madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, 1. ve 2.sicil amirleri tarafından verilen notlar arasında 10 puan veya daha fazla fark olması halinde bu iki sicil amirinin notları arasında dengenin sağlanması amacıyla 3. sicil amirinin görüşüne başvurulması öngörüldüğünden 3. sicil amirinin kendisine tanınan bu yetkiyi olumlu doldurulmuş bir sicili olumsuz hale getirecek biçimde kullanmasına olanak bulunmamaktadır.
            Olayda, dava konusu sicilde, ortalama sicil notunun, 1. sicil amirince 100 puan, 2. sicil amirince 81 puanla olumlu olarak değerlendirildiği halde aradaki farkın 10 puandan fazla olması sebebiyle görüşüne başvurulan 3. sicil amirince 51 puan verilmek suretiyle olumlu sicilin olumsuza dönüştürülmesinde yukarıda sözü edilen Yönetmelik hükmüne uyarlıktan sözedilemeyeceği açıktır.
            Bu nedenle; davacının 2002 yılı sicilinin, olumsuz düzenlenmesine ilişkin işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 20.10.2004 günlü, E:2003/276, K:2004/1810 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile sonucu itibariyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 19.6.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.