İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen taşınmaz

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2003/131
Karar No : 2003/2312
 
Özeti : 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen taşınmazın, tescil tarihinden günümüze kadar geçen sürede değişen hangi nedenlerle bu özelliğini yitirdiğine ilişkin bir gerekçeye yer verilmeden, kesinleşen yargı kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar verilemeyeceği hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan      : Kültür Bakanlığı
            Karşı Taraf      :
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti  : Bursa 1. İdare Mahkemesinin 1.10.2002 günlü, E:2000/1128, K:2002/1528 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'un Düşüncesi : … ilçesi … pafta, … ada, … parselde bulunan taşınmazıda kapsayan alanın 1. derece doğal sit alanı olarak tesciline ilişkin 24.8.2000 günlü, 8070 sayılı Bursa KTVKK kararını iptal eden Bursa 1. İdare Mahkemesinin 1.10.2002 günlü E:2000/1128 K:2002/1528 sayılı kararı davalı Bakanlık tarafından temyiz edilmiştir.
            Temyiz dosyasının incelenmesinden; Uyuşmazlık konusu alanın 1. derecede doğal sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin 28.10.1989 günlü kararın iptali istemiyle açılan dava reddedilmiş ve yargı kararı kesinleşmiş olmasına rağmen, anılan tarihten bilirkişi incelemesi yapıldığı 25.6.2002 tarihine kadar taşınmazın niteliğinde bir değişiklik olup olmadığı saptanmadan işlemin iptal edildiği anlaşılmaktadır.
            Açıklanan nedenle noksan incelemeye dayalı İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, …, …, …, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanın, tabiat parkı olarak belirlenmiş, 1. derece doğal sit alanı içinde kalmasına ilişkin 24.8.2000 tarihli, 8070 sayılı … Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının iptali istimeyle açılmış; İdare Mahkemesince, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu alanın mevcut kullanım şekli itibariyle tarım arazisi niteliğinde olduğu, taşınmaz üzerinde ahır, zeytin, söğüt ve ayva ağacı bulunduğu, etrafı duvarla çevrili olarak tarım yapıldığı, taşınmazın bu haliyle 1. derece doğal sit alanı olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, davacının uyuşmazlık konusu taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin 28.10.1989 günlü, 795 sayılı koruma kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle anılan mahkemenin 19.12.1991 günlü, E:1990/305, K:1991/939 sayılı kararı ile davanın reddedildiği, bu kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 25.11.1992 günlü, E:1992/2670, K:1992/4466 sayılı kararı ile onandığı, bu kez davacının söz konusu taşınmazın 1. derece doğal sit alanından çıkarılması istemiyle 19.7.2000 tarihinde … Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' na başvuruda bulunduğu bu başvurunun dava konusu kurul kararı ile reddedildiği, temyize konu mahkeme kararında hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise uyuşmazlık konusu taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edildiği 28.10.1989 tarihinden, bilirkişi incelemesi yapıldığı tarihe kadar geçen dönemde taşınmazın hangi nedenlerle 1. derece doğal sit alanı olma özelliğini yitirdiğine ilişkin bir tespit ve değerlendirmeye yer verilmeden, taşınmazın mevcut durumu itibariyle tarımsal niteliği korunacak alan statüsünde değerlendirilmesi yönünde görüş belirtildiği anlaşılmaktadır.
            Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı mevcut iken taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edildiği tarihten günümüze kadar geçen sürede değişen hangi nedenlerle taşınmazın bu özelliğini yitirdiğine ilişkin bir gerekçeye yer verilmeden anılan yargı kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde ve eksik incelemeye dayalı olarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde isabet görülmemiştir. Bu itibarla, İdare Mahkemesince, anılan husus gözönüne alınarak yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucuna göre yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenlerle, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 1.10.2002 günlü, E:2000/1128, K:2002/1528 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 17.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.