İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/7095

Karar No   : 2009/8894

 

Özeti : Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına göre 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmediği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan       : S.S. … Konut Yapı Kooperatifi

            Vekili                                       : Av. ...

            Karşı Taraf                               : 1-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. ...

                                                             2-Etimesgut Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. ...

            Davalı İdareler Yanında Davaya Katılanlar       : 1-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

            Vekili               : Av. ...

                                      2- … Petrol Ürün Oto. Tur. Tic. A.Ş.

            Vekili               : Av. …

            İstemin Özeti   : Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15.3.2007 günlü, E:2006/233, K:2007/405 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmaların Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, davacı Kooperatife Komşu Ankara, Etimesgut İlçesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan akaryakıt istasyonu için verilen 14.10.2004 günlü, 491/04 sayılı yapı ruhsatı ile bu ruhsatın dayanığı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi sonucu düzenlenen rapor ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu alanı olarak belirlendiği ve bu amaçla da yapı ruhsatı verildiği, anılan imar planları ve bu planlar uyarınca verilen yapı ruhsatında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından bölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esas alan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım kararlarını belirleyen nazım imar planları olarak sınıflandırılmış, anılan Yasanın 8.maddesinde ise, planlar bölge planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.

            Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı, arazi kullanım kararlarının alt ölçekli planlarla değiştirilemeyeceği kuşkusuzdur.

            Dosyanın incelenmesinden, söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında kaldığı, dava konusu 1/1000 ölçekli planda ise akaryakıt istasyonu olarak belirlendiği, davacının da taşınmazının akaryakıt istasyonu alanı olarak belirlenmemesi gerektiği iddiasıyla bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

            Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ilişkin lejantlar arasında ticaret alanları, "Kentsel Çalışma Alanları" başlığı altında, bakım ve akaryakıt istasyonları ise "Kentsel Teknik Altyapı" başlığı altında gösterilmiştir.

            Uyuşmazlık konusu 1/5000 ölçekli imar planı hazırlanırken, bu yer akaryakıt istasyonu olarak planlanmak istenseydi, bu duruma uygun lejant ile gösterilmesi gerekirdi. Ancak taşınmaz 1/5000 ölçekli planda ticaret alanı olarak belirlenmiştir.

            Bu durumda, 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

            Öte yandan, davacı tarafından söz konusu taşınmaz dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt istasyonu alanında kaldığından bahisle, 1/5000 ölçekli planın iptali istenmiş ise de taşınmazın 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalması nedeniyle 1/5000 ölçekli plana yönelik olarak davanın reddine ilişkin mahkeme kararında, sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15.3.2007 günlü, E:2006/233, K:2007/405 sayılı kararının, dava konusu 1/5000 ölçekli plana yönelik olarak davanın reddine ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasina, dava konusu yapı ruhsatı ile bu ruhsatın dayanağı 1/1000 ölçekli plana yönelik olarak davanın reddine ilişkin kısmının ise bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 30.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.