İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerektiği

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2002/4423
Karar No : 2003/2093
 
Özeti : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerektiği hk.
 
            Kararın Düzeltilmesini İsteyen           : … Konut Yapı Koop.
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      : … Belediye Başkanlığı
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti   : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 18.4.2002 günlü, K:2002/2421 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.
            Savunmanın Özeti   : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ….'in Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre karar düzeltme istemi yerinde görüldüğünden 18.4.2002 günlü, E:2001/1898, K:2002/2421 sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi.
            Dava, davacı kooperatifin …, …, … Bölge … … Köyü bölgesinde … ada, … sayılı, … ada, … sayılı parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılacak konutların projelerinin onaylanarak inşaat ruhsatı verilmesi isteminin reddine ilişkin 5.6.2000 günlü, C02.RUH.530.6993 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dava konusu parselleri de kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmiş olması karşısında anılan plana dayanılarak yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve buna bağlı uygulama işlemlerinin hukuki geçerliliğini yitirdiği, iptal kararı doğrultusunda yapılacak olan yeni planlar uyarınca inşaat ruhsatı istemin hakkında bir karar verilmesi gerekeceğinden, yeni planların onaylanması halinde işlem yapılabileceği belirtilerek istemin reddine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
            1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiğinden hukuki gerçekliliğini yitirdiği dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemez.
            Dosyanın incelenmesinden, bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yargı kararıyla iptal edilmiş ise de 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlükte olduğu ve idarece iptal edilmediği gibi dava konusu da edilmediği anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca davacının isteminin değerlendirilerek inşaat ruhsatının verilip verilemeyeceği konusunda idarece bir işlem tesis edilmesi gerekirken 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlar iptal edildiğinden bahisle inşaat ruhsatı verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davanın reddine ilişkin Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.12.2000 günlü, E:2000/710, K:2000/1361 sayılı kararında hukuki isabet bulunmadığından anılan kararın bozulmasına, 6.610.000.- lira karar harcı ile fazla yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.