İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana aykırı düzenlemeler getiremeyeceği

        T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2002/853
Karar No : 2003/3482
 
Özeti : Alt ölçekli imar planlarının, üst ölçekli imar planlarına uygun olmaları gerektiği, 1/1000 ölçekli planın 1/5000 ölçekli plana aykırı düzenlemeler getiremeyeceği hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : … Belediye Başkanlığı
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      :
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti  : İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 1.11.2001 günlü, E:2000/908, K:2001/1388 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Dava konusu edilen belediye meclis kararı ile kabul edilen imar planının ölçeği ile niteliği belirlenerek, plan hiyerarşisi, planlama teknikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı yönlerinden yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı verilen temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı   …'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, …, …, … Bölge, … Mahallesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 15.6.2000 günlü, 2000/50 sayılı belediye meclis kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, henüz yapılaşmamış bir çevrede donatı alanları arasında bu donatı alanının yerinin belirlenmesinde plan bütününde bir değerlendirme yapılması gerekirken sadece parsel ölçeğinde bir değerlendirme ile karar üretilmesinde kamu yararı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı Yasanın 5 ve 6. maddelerinde nazım ve uygulama imar planı kavramları açıklanmış ve planlar arasındaki hiyerarşik sıralama belirlenmiştir.
            Buna göre, alt ölçekli imar planlarının üst ölçekli imar planlarına uygun olması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına aykırı düzenlemeler getirmemesi gerekir.
            Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, davalı belediye meclisinin 15.6.2000 günlü, 2000-50 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptalinin istenildiği, davalı idarece de uyuşmazlık konusu 132 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının belediye meclisince 15.6.2000 gününde onaylandığının belirtilmesine karşın bilirkişi raporunda aynı gün ve sayılı belediye meclis kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapıldığının belirtildiği ancak dosyada buna ilişkin belediye meclis kararının bulunmadığı gibi Mahkemenin E:2000/1664 sayılı dosyasına sunulan tadilat sonrası 1/5000 ölçekli nazım imar plan paftasında hangi günlü, sayılı belediye meclis kararı ile onaylandığına ilişkin şerh bulunmadığı anlaşılmaktadır.
            Uyuşmazlığa konu edilen … Mahallesi, … pafta, … parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda belediye meclisinin 15.6.2000 günlü, 2000/50 sayılı kararı ile onaylanan planın hangi ölçek ve nitelikte plan ya da planlar olduğu, bunlara ilişkin onay şerhlerini de içeren paftalar da getirtilmek suretiyle gerekirse konusunda uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşturulacak yeni üç kişilik bilirkişi kurulu aracılığıyla ayrıntılı ve bilimsel olarak planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.
            Bu durumda, eksik incelemeye dayalı olarak verilen temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 1.11.2001 günlü, E:2000/908, K:2001/1388 sayılı kararının bozulmasına, 6.610.000.- lira karar harcı ile fazladan yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 5.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.