İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

idari para cezası, cezaların şahsiliği ilkesi, dava dilekçesinin iptali

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca verilen idari para cezasının cezaların şahsiliği ilkesi gereği vefat eden davacının mirasçılarından tahsil edilemeyeceği, bu sebeple davanın yalnız davacıyı ilgilendiren nitelikte olduğu dikkate alındığında, 2577 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu idare mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

 

          T.C.

      D A N I Ş T A Y

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas   No : 2015/3791

Karar  No : 2015/4273

 

Temyiz İsteminde Bulunan Taraflar : 1- (Davacı)

Vekil                                            : Av.

                                                  2- (Davalı)

Vekil                                           : Av.

Karşı Taraf                                      : 1- (Davalı)

                                                  2- (Davacı)

İstemin Özeti : İzmir 2. İdare Mahkemesinin 25/11/2014 günlü, E:2014/316, K:2014/1404 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti    : Savunma  verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi      : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, İmbatlı Mahallesi, 6086 Sokak, No:76 - 78 adresinde bulunan ve tapunun 35091 ada, … sayılı parsellerinde kayıtlı olan üzerine ruhsatsız yapılar yapıldığından bahisle davacı adına tahakkuk ettirilen toplam 30.348,54 TL para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 06.02.2014 tarihli ödeme emrinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı adına Karşıyaka Belediye Encümeninin 22.10.2013 tarih ve 2749 sayılı kararıyla 2.017,27 TL, Karşıyaka Belediye Encümeninin 22.10.2013 tarih ve 2745 sayılı kararıyla da  28.331,27 TL imar para cezası verildiği, söz konusu Karşıyaka Belediye Encümeninin kararlarının iptali istemiyle  açılan davalarda Mahkemelerinin   07.05.2014 tarih ve E: 2013/1783,  K: 2014/732 sayılı kararıyla söz konusu imar para cezasının; 139,12 TL’lik kısmının iptaline, 1.878,15 TL’lik kısmı yönünden ise davanın reddine,  İzmir 1. İdare Mahkemesinde açılan davada ise  20.11.2014 tarih ve E:2013/1871 K:2014/1562 sayılı kararla  imar para cezasının 2.179,33 TL’lik kısmının iptaline, kalan kısmı yönünden ise davanın reddine karar verildiği gerekçesiyle dava konusu ödeme emrinin 2.155,00 TL’lik kısmının iptaline, 26.068,71 TL’lik kısmının  yönünden ise davanın reddine  karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik" başlıklı 26. maddesinde, "Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı …..'a verilen imar para cezası ve ödeme emrine karşı anılan kişi tarafından bakılan davanın açıldığı,  İdare Mahkemesince temyize konu karar verildikten sonra davacının 14.05.2015 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ''Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar'' başlıklı 38'inci maddesinin 7'nci fıkrasında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 20'nci maddesinde kurala bağlanan, ''ceza sorumluluğunun şahsiliği'' ilkesi, herkesin kendi fiilinden sorumlu tutulmasını, cezanın yalnız, suçu işleyenlerle iştirak edenlere verilmesini, suça katkısı bulunmayanlara ceza sorumluluğu yükletilemeyeceğini; hiç kimsenin işlemediği bir suçtan dolayı sorumlu tutulamayacağını, bir başkasının işlediği suçun, suçu işlemeyenlere sirayet edemeyeceğini ifade etmektedir. Ceza Hukukunun temel ilkelerinden biri olan bu ilkenin idari para cezaları için de geçerli olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Bu durumda;  dava konusu idari para cezasının cezaların şahsiliği ilkesi gereği vefat eden davacının mirasçılarından tahsil edilemeyeceği, bu sebeple davanın yalnız davacıyı ilgilendiren nitelikte olduğu dikkate alındığında, 2577 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu idare mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 25/11/2014 günlü, E:2014/316, K:2014/1404 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,  21/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 


Tarih :
28 Aralık 2015

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.