İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

Sözleşmeli personel, yolluk-harcırah, görev yeri değişikliği

Günün gelişen koşullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleşmeli personele nakil olanağı tanınması nedeniyle, görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, 2012 yılı hizmet sözleşmesinin görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personele harcırah ödenebileceği yolunda getirilen düzenlemede yer alan "geçici olarak" ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

T.C.

  D A N I Ş T A Y

 BEŞİNCİ DAİRE 

Esas  No : 2012/1481

Karar         No : 2014/9897

 

Davacı          : Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

Vekili : Av.

Davalılar     : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Davanın Özeti      :Davacı Sendika tarafından, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yönelik 2012 yılı hizmet sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "geçici olarak" ibaresinin iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Yürürlükte bulunan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlanan hizmet sözleşmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddi gerektiği ileri sürülmüştür.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi   : Dava konusu Sözleşmenin dayanağını oluşturan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 4. maddesinin 2. fıkrasında, sözleşmeli personele yalnızca “geçici görev yolluğu ödenmesi” konusu düzenlenmiş olmakla birlikte;  söz konusu Esaslarda daha önce "Sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı" kuralı mutlak olarak yer almakta iken,  29.03.2009 günlü, 27184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02.03.2009 günlü, 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen Ek 3. maddeyle, günün gelişen koşullarına uygun olarak sözleşmeli personele belirli durumlarda kurum içinde naklen atanma hakkı tanındığı; 2009 yılına kadar kurum içinde naklen atanma hakkına sahip olmayan, sadece başka yerde geçici olarak görevlendirilebilen ve bu geçici görevlendirme karşılığında kendisine geçici görev yolluğu ödenen sözleşmeli personele, 2009 yılında nakil konusunda Esaslarda yapılan değişikliğin zorunlu bir sonucu olarak, naklen atama işlemi nedeniyle yaptığı giderleri karşılamak üzere yolluk ödenmesi gerektiğinden, 2012Yılı Hizmet Sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "geçici olarak" ibaresinin iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı   :

Düşüncesi   : Dava,  657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personele yönelik 2012 yılı Hizmet Sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "geçici olarak" ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın Çalışma Hakkı ve Ödevi başlıklı 49. maddesinde; "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." hükmü yer almıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel eliyle gördürüleceği  öngörülmüş, (B) fıkrasında,  sözleşmeli personel; kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi  ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olarak tanımlanmış, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usullerinin Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği kurala bağlanmıştır.   

Davalı Bakanlıkça belirtilen bu hükümler çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel istihdamı yoluna gidilmiş ve bu personel hakkında uygulanacak hükümler 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde, personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtileceği, sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.   

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin 2012 yılı Hizmet Sözleşmesinin 5. maddesinde de, "İlgili, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri 5-15 derece Devlet memurları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır" düzenlemesi ile sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmeyeceği öngörülmüştür.

29.3.2009 günlü, 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 5. maddesi ile söz konusu Esaslara Ek 3. madde eklenmiş, 11.6.2011 günlü, 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile de anılan maddeye d ve e bentleri ilave edilerek sözleşmeli personele karşılıklı yer değiştirme, eş durumu, sağlık sebebi gibi maddede belirtilen durumlarda belirli şartları taşıması koşuluyla kurum içinde  naklen atanma hakkı tanınmıştır.   

Kamu görevlilerine yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için geçici görevlendirilen ya da naklen atanan kamu görevlilerine, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödeme niteliğindedir. Bu kapsamda görev yeri değiştirilen kamu hizmeti görevlilerinin, atandıkları görev yerlerine ulaşıncaya kadar üstlendikleri masrafların kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması karşısında atandıkları yere giderken yaptıkları giderlerin kamu tarafından karşılanmasının zorunlu olduğu açıktır.         Anılan Esaslarda yapılan değişiklik ile sözleşmeli personele belirli durumlarda naklen atanma olanağı tanınmasına yönelik düzenleme getirilmesi nedeniyle görev yeri değişen sözleşmeli personele kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerektiğinden 2012 yılı Hizmet Sözleşmesinde görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personele harcırah ödenebileceği yolunda getirilen düzenlemede yer alan "geçici olarak" ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Kaldı ki, dava konusu düzenlemenin dayanağını teşkil eden ve 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların  4. maddesindeki "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." ibaresi de, Danıştay İkinci Dairesinin 26.12.2013 günlü, E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle;  657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yönelik 2012 yılı Hizmet Sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "geçici olarak" ibaresinin iptali gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşince Dairesi'nce,  duruşma için belirlenen 24.12.2014 günü davacı vekili Av. ..'in geldiği, davalı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın temsilcisinin gelmediği görülerek Danıştay Savcısı .. hazır halde açık duruşma başladı. Duruşmada hazır bulunan taraflara usulüne göre söz verilip dinlendikten ve Savcının düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verilerek, dosyadaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

Davacı Sendika, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yönelik 2012 yılı hizmet sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "geçici olarak" ibaresinin iptalini istemektedir.

T.C. Anayasası'nın Çalışma Hakkı ve Ödevi başlıklı 49. maddesinde; "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." hükmü yer almıştır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde; kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; (B) fıkrasında, sözleşmeli personelin, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai halere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olduğu belirtilmiştir.

Belirtilen bu hükümler çerçevesinde, Bakanlıkça sözleşmeli personel istihdamı yoluna gidilmiş, tip sözleşme de buna göre düzenlenmiştir. Bu personel hakkında uygulanacak hükümler, 06.06.1978 günlü, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenmiş, dava konusu "Hizmet Sözleşmesi'' de bu Esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.

7/19754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 2. maddesinde, sözleşmeli personelin, mevzuatına uygun olarak birinci maddede belirtilen kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olduğuna yer verilmiş; 4. maddesinde, personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtileceği; sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemeyeceği hükmü getirilmiş; 2012 yılı hizmet sözleşmesinin 5. maddesinde de, "İlgili, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri 5-15 derece Devlet memurları için 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır" hükmü ile sadece geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personele harcırah ödenebileceği, diğer bir ifadeyle sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmeyeceği yönünde düzenleme getirilmiştir.

Temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan kamu görevlileri, kamu hizmetinin iyi işlemesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak, ya da re'sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere atanabilmekte, bu atamaya bağlı olarak da yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal ödemeyi içeren bir idari işlem olup, atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, Kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır.

29.03.2009 günlü, 27184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 5. maddesi ile söz konusu Esaslara Ek 3. madde eklenerek, sözleşmeli personelin belirli şartları taşıması koşuluyla naklen atanmasına yönelik düzenleme getirilmiştir.

Anılan Esaslar ile günün gelişen koşullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleşmeli personele nakil olanağı tanınması nedeniyle, görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, 2012 yılı hizmet sözleşmesinin görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personele harcırah ödenebileceği yolunda getirilen düzenlemede yer alan "geçici olarak" ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yönelik 2012 yılı hizmet sözleşmesinin 5. maddesinde yer alan "geçici olarak" ibaresinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 214,40.-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre duruşmalı davalar için belirlenen 3.000,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, eksik olan 10,00 TL posta ücretinin davacıya tamamlatılmasına, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen otuz (30) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 24.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Tarih :
30 Kasım 2015

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.