İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler >  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku

MEB’de şube müdürlüğü mülakat işlemlerinde Ankara İdare Mahkemesi yetkili olmaktadır.

MEB’de Müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının da katıldığı şube müdürlüğü mülakat işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu sözlü sınavların yapıldığı yer olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili olmaktadır.


T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/723

Karar No : 2015/2370

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili :

Karşı Taraf :

Vekili :

İsteğin Özeti : Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 12.12.2014 günlü, E:2014/726, K:2014/877 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; ili, Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının da katıldığı 10.02.2014-28.02.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan şube müdürlüğü mülakat işlemlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 12.12.2014 günlü, E:2014/726, K:2014/877 sayılı kararıyla; sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan neticelere göre atama yapılmasının bütünlük arz eden bir sistem içinde yapıldığı, Danıştay İkinci Dairesi'nin 29.4.2014 günlü, E:2013/10363 sayılı ile ilgili yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmuş olmasının, liyakat ilkesine aykırı olan bu sistem çerçevesinde gerçekleştirilip, dava konusu olup şube müdürlüğü görevine yapılan atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı, Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı'na katılanların yazılı ve sözlü puanları beraber değerlendirilmek suretiyle başarı sıralamasının belirlenmesi gerektiğinden, atamanın yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre yapılmasını öngören sistem çerçevesinde gerçekleştirilen sözlü sınavda (davacıya yönelik kısım açısından) ve davacının başarısız sayılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, sözlü sınavların Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını öne sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14/3. maddesinde; dilekçelerin, Danıştayda daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından: a) Görev ve yetki, ... yönlerinden sırasıyla inceleneceği, 15/1-a maddesinde; ... idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili idare mahkemesine gönderilmesine karar verileceği, 32. maddesinde; göreve ilişkin kurallar saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olacağı, bu Kanunun uygulanmasında yetkinin kamu düzenine ilişkin bulunduğu, 33. maddesinde; kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi, görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesi, görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal haklarıyla ilgili davalarda ise yetkili mahkemenin, ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Uyuşmazlık, Kastamonu ili, Küre ...'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 10.2.2014 - 28.2.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarının tamamının iptali isteminden kaynaklanmış olup, davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32/1. maddesinde düzenlenen genel yetki kuralı uyarınca, dava konusu sözlü sınavların yapıldığı yer olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili olduğundan, yetkisiz Kastamonu İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 12.12.2014 günlü, E:2014/726, K:2014/877 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6552 sayılı Kanun ile eklenmiş olan 20/B maddesinin 1. fıkrasının h bendi uyarınca bozulmasına, dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 10.3.2015 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.


Tarih :
14 Kasım 2015

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.