İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

İmar para cezasında temel para cezası, artırım oranları, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak temel ölçütün; yapı sınıfı ve grubu ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı imalat alanının varsa aykırılıktan eklenen alanın katılması suretiyle bulunacak alan olduğu, temel ceza miktarı belirlendikten sonra maddede öngörülen arttırım sebeplerinin varlığı halinde arttırım sebeplerinin ayrı ayrı hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi uyarınca, yargı kararı ile idarelerin işlem tesisine zorlanamayacağı gibi idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğinden; 3194 sayılı Kanunun 42/2. maddesinin (a) bendinde, temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen para cezası miktarına (c) bendinde öngörülen arttırım oranları uygulanarak belirlenen toplam para cezasının da tamamının iptal edilmesi gerektiği, temel para cezasının hesaplanmasına ilişkin aykırılıklar tespit edildikten sonra, bilirkişinin aykırılıktan etkilenen alan ve/veya yapı sınıfı grubuna ilişkin yaptığı tespitler uyarınca raporda hesaplanan para cezası miktarı esas alınarak dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen davanın reddine karar verilmesi suretiyle, işlemin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı idari yargı denetimi yetkisi aşılarak, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, bununla beraber, temel para cezasının, 3194 sayılı Kanunun 42/2. maddesinde öngörülen kriterlere uygun olarak hesaplandığı, ancak,  (c) bendinde öngörülen artırım sebebi veya sebeplerinin uygulanması koşullarının oluşmadığının anlaşılması halinde ise para cezasının hukuka aykırılığı tespit edilen artırım sebebine isabet eden  kısım yönünden kısmen iptaline karar verileceği açıktır.

 

 

 

  T.C.

       D A N I Ş T A Y

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas   No : 2013/3220

Karar  No : 2015/2976

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)       :

Karşı Taraf (Davalı)          :

Vekili     : Av.

İstemin Özeti    : Balıkesir İdare Mahkemesinin 19/12/2012 günlü, E:2011/1615, K:2012/2363 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti          : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.         

Danıştay Tetkik Hakimi  :

Düşüncesi           :Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Balıkesir İli, Altınoluk Beldesi, Çam Mahallesi, 3030-U  pafta, … sayılı parsel üzerindeki yapıların ruhsatsız yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına ve aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 14.09.2011 tarih ve 398 sayılı Altınoluk Belediyesi Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava konusu yapıların ruhsatsız olduğu, ruhsata bağlanabilmesinin mümkün olmadığı, para cezasının miktarında fazlalık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının yıkıma ilişkin kısmında;

Dosyanın incelenmesinden; Balıkesir İli, Altınoluk Beldesi, Çam Mahallesi, 3030-U  pafta, … sayılı parsel üzerindeki yapıların ruhsatsız olduğunun 14.09.2011 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilmesi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına ve aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 14.09.2011 tarih ve 398 sayılı Altınoluk Belediyesi Encümeni kararının verildiği, Altınoluk Belediye Başkanlığının 14.06.2012 tarih ve 1053 sayılı yazısının eki 13.06.2012 tarih ve 24-272 sayılı encümen kararında ise 1768 parsel üzerindeki imalatların davacı tarafından yıkılarak kullanılamaz hale getirildiğinden mührün kaldırılmasına ve para cezasının tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yıkım kararı verilen imalatların davacı tarafından yıkıldığının anlaşılması karşısında, İdare Mahkemesince, yıkım işlemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken, bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Kararın, para cezasına ilişkin kısmına gelince;   

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin ikinci fıkrasında; idari yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, idari mahkemelerin, yerindelik denetimi yapamayacakları, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değişik 42. maddesinin 2. fıkrasında; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, maddede belirtilen şekilde hesaplanan idari para cezalarının uygulanacağı,  para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alanın dikkate alınacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin değerlendirilmesinden; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak temel ölçütün; yapı sınıfı ve grubu ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı imalat alanının varsa aykırılıktan eklenen alanın katılması suretiyle bulunacak alan olduğu, temel ceza miktarı belirlendikten sonra maddede öngörülen arttırım sebeplerinin varlığı halinde arttırım sebeplerinin ayrı ayrı hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi uyarınca, yargı kararı ile idarelerin işlem tesisine zorlanamayacağı gibi idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğinden; 3194 sayılı Kanunun 42/2. maddesinin (a) bendinde, temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen para cezası miktarına (c) bendinde öngörülen arttırım oranları uygulanarak belirlenen toplam para cezasının da tamamının iptal edilmesi gerektiği, temel para cezasının hesaplanmasına ilişkin aykırılıklar tespit edildikten sonra, bilirkişinin aykırılıktan etkilenen alan ve/veya yapı sınıfı grubuna ilişkin yaptığı tespitler uyarınca raporda hesaplanan para cezası miktarı esas alınarak dava konusu işlemin kısmen iptaline, kısmen davanın reddine karar verilmesi suretiyle, işlemin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı idari yargı denetimi yetkisi aşılarak, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, bununla beraber, temel para cezasının, 3194 sayılı Kanunun 42/2. maddesinde öngörülen kriterlere uygun olarak hesaplandığı, ancak,  (c) bendinde öngörülen artırım sebebi veya sebeplerinin uygulanması koşullarının oluşmadığının anlaşılması halinde ise para cezasının hukuka aykırılığı tespit edilen artırım sebebine isabet eden  kısım yönünden kısmen iptaline karar verileceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden; Balıkesir İli, Altınoluk Beldesi, Çam Mahallesi, 3030-U  pafta, … sayılı parsel üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığının 14.09.2011 tarihli yapı tatil tutanağı ile tespit edilmesi üzerine, Altınoluk Belediye Encümeninin 14.09.2011 tarih ve 398 sayılı kararı ile  3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine karar verildiği, yapı tatil zabtında aykırılıktan etkilenen alanın 240,21 m² olarak belirlendiği, bu tespite dayanılarak encümen kararı verildiği, İdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda ise aykırılıktan etkilenen alanın 207,74  m² olarak belirlendiği, İdare Mahkemesince bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; söz konusu aykırılıktan etkilenen alan farklılığının temel cezayı etkileyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, yanlış alan üzerinden verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmamakta olup, İdare Mahkemesince para cezasının iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen kararın bu kısmında da hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Balıkesir İdare Mahkemesinin 19/12/2012 günlü, E:2011/1615, K:2012/2363 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,  15/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 


Tarih :
29 Aralık 2015

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.