İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

İmar para cezası, temel para cezası, artırım oranları, yapı tatil tutanağı.

Temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen para cezası miktarına (c) bendinde öngörülen arttırım oranları uygulanarak belirlenen toplam para cezasının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Para cezası miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak temel ölçüt; yapı sınıfı ve grubu ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı imalat alanının varsa aykırılıktan etkilenen alanın katılması suretiyle bulunacak alan olduğu,

 

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapıldığının bir tutanakla tespitinin gerektiği, bu tutanakta; ruhsata aykırı ya da aykırılıktan etkilenen alanın yüzölçümü, inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı, kullanılıp kullanılmadığı gibi niteliği gereği yerinde tespiti gerektiren hususların açık bir şekilde belirtilmesinin gerektiği, yapının sınıf ve grubu, hisseli, kamuya veya başkasına ait parselde yapılıp yapılmadığı gibi sonradan dosya üzerinde yapılacak inceleme ile anlaşılabilecek ve açıklığa kavuşturulacak hususların tutanakta yer almamasının işlemi kusurlandırmayacağı,

 

             T.C.

       D A N I Ş T A Y

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas   No : 2013/3975

Karar  No : 2015/3473

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)     : … Belediye Başkanlığı  - İZMİR

Vekili         : .

Karşı Taraf (Davacı)   :

Vekili         : Av. .

İstemin Özeti     :İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 23.11.2012 günlü, E:2011/654, K:2012/2081 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti      : Savunma  verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi       :

Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının kısmen onanması kısmen değişik gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 10242 ada, … parsel sayılı taşınmazda ruhsatsız ilaveler yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yapılan ilavelerin mühürlenmesine ilişkin 06.11.2010 günlü yapı tatil zaptı ile anılan imalatların yıkımına ve aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca davacıya 2.383,00 TL  para cezası verilmesine ilişkin 30.12.2010 gün ve 248 sayılı Foça Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yapı tatil tutanağı yönünden, dava konusu yapı tatil tutanağının 08.11.2010 tarihinde yapı yerine asılarak davacıya tebliğ edildiği davanın ise altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra 25.03.2011 tarihinde açıldığı görüldüğünden davanın süre aşımı nedeniyle reddine, yıkım yönünden; dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, yıkımına karar verilen yapının 1. katttaki açık terasının  onaylı mimari projeye aykırı olarak kapatılması imalatının, kapatılan terasın dış cephesinde mimari projeye aykırı olarak pencere ve kapı imalatı yapılmasının; zemin katta onaylı mimari projeye aykırı olarak  WC'nin yerinin değiştirilmesinin, buna bağlı olarak  dış cephede, girişe göre sağ tarafta 0.60x0.70 m pencere imalatının ve girişe göre sol tarafta 0.90mx1.30m  ebatlı pencere açılmasının, yapının dış cephe görünümünü değiştirmesine neden olduğu, bu yönüyle yapılan imalatların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesi anlamında ruhsat gerektirdiği sabit ise de yapının, imar durum belgesinde yazılı olan yola 5.00 m genişliğinde yol çekme mesafesine tecavüzlü olmadığı anlaşıldığından, dava konusu encümen kararının, yol çekme mesafesine aykırı olduğundan bahisle  yapının tamamının yıkımına ilişkin kısmında hukuka uyarlık olmadığı gerekçesiyle iptaline,  para cezası yönünden ise; bilirkişi raporu ile 2010 yılı için ruhsata aykırı imalatlar nedeniyle verilebilecek idari para cezasının 511,00 TL olduğu hesap edildiğinden ve yapılan bu hesaplama da Mahkemece yerinde görüldüğünden, idari para cezasının 511,00 TL'lik kısmında hukuka aykırılık görülmediğinden bu kısım bakımından davanın reddine  bu tutarı aşan 1.872,53  TL'lik kısmında ise hukuka uyarlık görülmediğinden bu kısım bakımından da dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin kısımları davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; yıkıma ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

 Kararın, para cezasına ilişkin kısmına gelince;

3194 sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değişik 42. maddesinin 2. fıkrasında; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, maddede belirtilen  şekilde hesaplanan idari para cezalarının uygulanacağı düzenlenmiş; (a) bendinde; yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için uygulanacak para cezalarının miktarları belirlenerek, bu miktarların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle arttırılacağı kurala bağlanmış; (b) bendinde; mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen  gereklere aykırı bulunan uygulamalar  için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmış, (c) bendinde ise artırım sebepleri sayılmış, bu arttırım sebepleri uyarınca tespit edilen miktarların (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunacağı,  para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alanın dikkate alınacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin değerlendirilmesinden; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar nedeniyle verilecek para cezası miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak temel ölçütün; yapı sınıfı ve grubu ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı imalat alanının varsa aykırılıktan eklenen alanın katılması suretiyle bulunacak alan olduğu, temel ceza miktarı belirlendikten sonra maddede öngörülen arttırım sebeplerinin varlığı halinde arttırım sebeplerinin ayrı ayrı hesaplanacağı, bu sebeple; para cezası miktarının maddede öngörüldüğü şekilde belirlenebilmesi için öncelikle; ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapıldığının bir tutanakla tespitinin gerektiği, bu tutanakta; ruhsata aykırı ya da aykırılıktan etkilenen alanın yüzölçümü, inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı, kullanılıp kullanılmadığı gibi niteliği gereği yerinde tespiti gerektiren hususların açık bir şekilde belirtilmesinin gerektiği, yapının sınıf ve grubu, hisseli, kamuya veya başkasına ait parselde yapılıp yapılmadığı gibi sonradan dosya üzerinde yapılacak inceleme ile anlaşılabilecek ve açıklığa kavuşturulacak hususların tutanakta yer almamasının işlemi kusurlandırmayacağı, yapının; mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit edip etmediği, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verip vermediği hususlarına ilişkin olarak somut tespitlerin, tutanakta veya para cezasına ilişkin işlemde belirtilmesinin gerektiği, bu tespitlerden sonra; yapı sınıfı ve grubu dikkate alınmak suretiyle maddede belirtilen miktar ile yapının alanının çarpılması sonucu temel ceza miktarının hesaplanacağı, bu miktar üzerinden; (c) bendinin alt bentlerinde belirtilen nedenlerin bulunması halinde ayrı ayrı arttırım oranlarının hesaplanması ve bunların toplamlarının alınması suretiyle toplam ceza miktarının bulunacağı ve bulunan bu miktarın belediye encümeni tarafından imar para cezası olarak verileceği anlaşılmaktadır.

3194 sayılı Kanunun 42/2. maddesinin (a) bendinde, temel para cezasının hesaplanmasında, yapı inşaat alanı ve yapı sınıfı ve grubu temel kriterler olarak  öngörüldüğünden, temel para cezasının bu kriterlere aykırı olarak hesaplandığının tespit edilmesi halinde, aykırılığı tespit edilen para cezası miktarına (c) bendinde öngörülen arttırım oranları uygulanarak belirlenen toplam para cezasının iptal edilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerindeki dubleks meskenin kapı ve pencerelerinin projesine aykırı olarak imal edildiğinin, meskenin batı taraf üst katında kapalı çıkma yapıldığının 06.09.2010 günlü yapı tatil tutanağı ile tespiti üzerine, ruhsatsız yapılan inşaat alanının 3A yapı sınıfı ve 107,95 m2 olduğu kabul edilerek 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca 1.986,28 TL para cezası hesaplandığı, İdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan raporda ise, ruhsatsız ilave inşaat alanının toplamda 8.70 m2 olduğu kabul edilerek 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca 511,00 TL tutarında para cezası hesaplandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; davalı idare elemanlarınca düzenlenen yapı tatil zaptında ruhsatsız olarak yapılan alanın toplam 107,95 m2 olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, bilirkişi raporunda ruhsatsız ilave inşaat alanının toplam 8.70 m2 olduğunun belirtildiği, söz konusu aykırılıktan etkilenen alan farklılığının temel cezayı etkileyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, etkilenen alana ilişkin yanlış tespit içeren yapı tatil zaptı esas alınarak ve yanlış alan üzerinden verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesinin para cezasının 1.872,53 TL' lik kısmının iptali yolundaki kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.11.2012 günlü, E:2011/654, K:2012/2081 sayılı kararın,  yıkıma ilişkin kısmının ONANMASINA, para cezasının 1.872,00 TL'ye ilişkin kısmının ise yukarıda yer verilen gerekçeyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,  30.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Tarih :
06 Ocak 2016

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.