İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

İmar para cezası, tekerrür, etkileme alanı, yıkım kararı, muvafakat alınmama

İmar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin, mevzuata aykırı yapının inşa süreci içerisinde tekrarı halinde idari para cezasının her bir tekrarda bir kat artırılarak uygulanacağı sabit olup, tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için; yapılan ilk tespitten sonra idari para cezası verilmiş olması ve bu para cezasına konu aykırılığın tespitinden sonra mevzuata aykırı yapının inşasına devam edildiğinin tespiti halinde, inşaatın devam edilen kısmı üzerinden verilecek para cezasına tekerrür hükmünün uygulanması gerekmektedir.

 

            T.C.

           D A N I Ş T A Y

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas   No : 2012/10370

Karar  No : 2014/3665

 

Temyiz İsteminde Bulunan(Davacı):

Vekili : Av.

Karşı Taraf (Davalı)       :

Vekili : Av.

İstemin Özeti       : İzmir 2. İdare Mahkemesinin 31.052012 günlü, E:2011/1613, K:2012/1043 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti         : Savunma  verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi           :Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:

Dava;  İzmir İli, Menderes İlçesi, Sarıçay Mevkii, 22 pafta, .. parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkılması ile aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 01.06.2011 günlü, 511 sayılı Menderes Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yapının ruhsat gerektirdiği halde ruhsatsız yapıldığı ve ruhsata bağlanmadığı, bu nedenle işlemin ruhsatsız yapının yıkımına ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı, ruhsatsız toplam alanın 152,85 m2'ye denk geldiği, buna karşılık ruhsatsız alanın tamamının değil %60'ının idari para cezası hesabında etkileme alanı olarak hesaplandığı, bu haliyle ruhsatsız olarak yapılan yapının yapı grubunun, yapı sınıfının, ruhsata aykırılıktan etkilenen toplam etkileme alanının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 1. ve 8. alt bentlerindeki ceza artırım nedenlerinin ve aynı maddenin 6. fıkrasında yer verilen tekerrür hükmünün birlikte uygulanması suretiyle hesaplanan idari para cezasında hukuka aykırı bir yöne rastlanılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının; yıkıma ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine göre temel para cezasının hesaplanmasına ve (c) bendinin  8. alt bendine göre artırılmasına ilişkin kısmında;  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın; para cezasının, İmar Kanununun 42. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 1. alt bendi ve aynı maddenin 6. fıkrası uyarınca tekerrüren bir kat artırılmasına ilişkin kısmına gelince;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değişik 42. maddesinin 2. fıkrasında; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, maddede belirtilen şekilde hesaplanan idari para cezalarının uygulanacağı düzenlenmiş; (a) bendinde; yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için uygulanacak para cezalarının miktarları belirlenerek, bu miktarların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılaracağı kurala bağlanmış; (c) bendinde ise artırım sebepleri sayılmış, (c) bendinin 1. alt bendinde; hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise temel para cezasına, cezanın % 30'unun ilave edileceği, aynı maddenin 6. fıkrasında ise; yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezalarının bir kat artırılarak uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden;  İzmir İli, Menderes İlçesi, Sarıçay Mevkii, 22 pafta, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığının 29.03.2011 günlü, 29 sayılı yapı tatil zaptı ile tespit edildiği, 15.04.2011 günlü mühür fekki tutanağı ile inşaata devam edildiğinin tespiti üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca söz konusu yapının yıktırılmasına dair belediye encümeni kararı ile aynı Kanunun 42. maddesi uyarınca yapı sınıfı ve grubu 3-A kabul edilmek suretiyle 91,71 metrekare üzerinden temel para cezasının belirlendiği, temel para cezasının, anılan maddenin (c) bendinin;  1 ve 8 sayılı alt bentleri uyarınca artırıldığı ve aynı maddenin 6. fıkrası uyarınca da tekerrür nedeniyle cezanın bir kat artırılarak uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Doktrinde kabul edilen tanıma göre tekerrür; bir ceza yaptırımına uğradıktan sonra yeniden suç işleyen kimsenin durumudur. Bu durumdaki kimselere "mükerrir" denilmektedir. Kanunlar, mükerrirlere, ilk suçludan daha fazla ceza verilmesini emrettiklerinden, onların işledikleri suçun cezası arttırılarak verilmektedir. Bu arttırmanın nedeni, o kimselerin evvelce de suç işlemiş olmalarıdır. Dolayısıyla tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için failin daha önce cezalandırılmış olması gereklidir.

İmar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin, mevzuata aykırı yapının inşa süreci içerisinde tekrarı halinde idari para cezasının her bir tekrarda bir kat artırılarak uygulanacağı sabit olup, tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için; yapılan ilk tespitten sonra idari para cezası verilmiş olması ve bu para cezasına konu aykırılığın tespitinden sonra mevzuata aykırı yapının inşasına devam edildiğinin tespiti halinde, inşaatın devam edilen kısmı üzerinden verilecek para cezasına tekerrür hükmünün uygulanması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda; davalı idarece yapılan 29.03.2011 tarihli tespit üzerine para cezası uygulanmaksızın, 15.04.2011 tarihinde inşaata devam edildiğinin tespiti üzerine, belirlenen  para cezasının iki katının alınarak tekerrür hükmünün uygulandığı görülmektedir.

Bu durumda;  ilk tespit üzerine para cezası verilmeksizin, yapılan ikinci tespit üzerine doğrudan cezanın bir kat artırılması suretiyle tesis edilen işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki temyize konu İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin (c) bendinin, 1. alt bendinin uygulanabilmesi için; işleme konu yapının hisseli parselde yapıldığı halde diğer maliklerin muvafakatı alınmaksızın yapılmış olduğuna dair idarece bir bilgi ve belge  sunulması gerekmekte olup, bu yolda somut bir tespit ve delil bulunmadığı anlaşıldığından, 1. alt bendin uygulanması koşulları oluşmadığından, İdare Mahkemesi kararının bu bende ilişkin kısmında da hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 31.05.2012 günlü, E:2011/1613, K:2012/1043 sayılı kararının; yıkıma ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine göre temel para cezasının hesaplanmasına ve (c) bendinin  8. alt bendine göre artırılmasına ilişkin kısmının ONANMASINA, 1. alt bendi ve 6. fıkrası uyarınca tekerrüren bir kat artırılmasına ilişkin kısmının ise BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,  19.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Tarih :
14 Aralık 2015

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.