İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

İmar para cezası hesabı, yapı inşaat alanı, yapı maliyet birim fiyatı

Yapılan imalat binanın statiğini etkilemiyor ise para cezasının, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasının  b) bendi uyarınca yapı maliyet birim fiyatları üzerinden, statiğini etkilemesi halinde ise aynı fıkranın a) bendi uyarınca yapı inşaat alanı üzerinden para cezası hesaplanması gerekmektedir.

 

Bu durumda; ruhsata aykırı olarak bağımsız bölümlerin kapı açılarak birleştirilmesi şeklindeki imalatların, binanın statiğini etkileyip etkilemediği hususunda idarece bir tespit yapılmadan, 3194 sayılı İmar Kanununun  42. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca etkilenen alan üzerinden para cezası hesaplanmasına olanak bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

T.C.

       D A N I Ş T A Y

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas   No : 2013/367

Karar  No : 2015/3332

 

Temyiz İsteminde Bulunan Taraflar :1- (Davacı): 

Vekili   : Av.

           2- (Davalı): … Belediye Başkanlığı/ ANKARA

Vekili   : Av. .

Karşı Taraf    : 1- Çankaya Belediye Başkanlığı - ANKARA

                   2- ..      .

İstemin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesinin 31.10.2012 günlü; E:2012/202, K:2012/2419 sayılı kararının usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların_Özeti  :Davacı tarafından istemin reddi gerektiği savunulmuş, davalı idare tarafından savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi       :

Düşüncesi      : Mahkeme kararının yapı tatil tutanağına ilişkin kısmının onanması, para cezasına ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:

Dava; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Korkut Reis Mahallesi, 1152 ada, … sayılı parselde bulunan taşınmazın (22) numaralı bağımsız bölümünde ruhsat ve eki mimari projesine aykırı imalatlar yapıldığından bahisle düzenlenen 04.11.2011 günlü, 89/4516 sayılı yapı tatil zaptı ile para cezası verilmesine ilişkin 13.01.2011 günlü, 177.35 sayılı Çankaya Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, işleme konu yapıda mimari projesine aykırı olarak, zemin kat (22) numaralı asma katlı depolu bağımsız bölümün, 16.14 m² ebadında döşeme atılarak asma katın büyütüldüğü, (21) numaralı bağımsız bölüm ara duvarından 3.80m² ebadında kapı açılarak  irtibatlandırıldığı, bodrum kattaki depodan (21) numaralı bağımsız bölümün deposuna 4.00m² ebadında kapı açılarak geçis sağlandığı hususlarının 04.01.2011 günlü yapı tatil tutanağıyla tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği, yapı tatil tutanağıyla tespit edilen hususların mimari projesine aykırı olduğu anlaşıldığından, 04.11.2011 gün ve 89/4516 sayılı tespit tutanağı ile para cezasının 11.099,90 TL'sinin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle  davanın reddi, para cezasının 11.693,41 TL'lik kısmının ise iptali yolunda karar verilmiş, bu karar, taraflarca temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının yapı tatil tutanağına ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. Maddesinin 1. fıkrasında  sayılan bozma nedenlerinde hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın para cezasına ilişkin kısmına gelince;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 2. fıkrasında; ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, maddede öngörülen şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanacağı belirtilmiş, a) bendinde; Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için para cezası uygulanacağı, b) bendinde ise; mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmış, c) bendinde ise (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı için hesaplanan para cezasına uygulanacak arttırım sebepleri sayılmış, son fıkrasında da "para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır." şeklinde düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Korkutreis Mahallesi, 1152 ada, … parsel sayılı taşınmazda bulunan yapının (22) numaralı bağımsız bölümünde mimari projesine aykırı olarak, zemin kat (21) numaralı asma katlı depolu bağımsız bölümün, 16.14 m² ebadında döşeme atılarak asma katın büyütüldüğü, (21) numaralı bağımsız bölüm ara duvarından 3.80m² ebadında kapı açılarak irtibatlandırıldığı, bodrum kattaki depodan (21) numaralı bağımsız bölümün deposuna 4.00m² ebadında kapı açılarak geçis sağlandığı hususlarının 04.01.2011 tarihli yapı tatil tutanağı ile tespit edildiği, bunun üzerine 374,37 m² (21) ve (22) numaralı bağımsız bölümün tamamının alanı ile 23,94 m² açılan kapıların ve asma katın büyütülen kısmının alanı dikkate alınarak ve 3.sınıf B grubu yapı olduğu değerlendirmesine dayalı olarak temel para cezası hesaplandığı, temel para cezasına 3194 sayılı Kanunun 42.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendinin 5.10.,12. ve 13.  alt bentleri uyarınca artırım uygulanarak maliklere 22.793,69 TL para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri uyarınca; bağımsız alanların birleştirilmesine yönelik olarak yapılan imalatlarda; (örneğin; iki bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılması, iki bağımsız bölüm arasında kapı yada pencere açılması ya da balkon ile bağımsız  bölüm arasındaki duvarın kaldırılması gibi),  aykırılıktan etkilenen alanın tespitinin, yapılan imalatın binanın statiğini etkileyip etkilemediğinin idarece yapılacak inceleme sonucu somut olarak ortaya konulduktan sonra; yapılan imalat binanın statiğini etkilemiyor ise para cezasının, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasının  b) bendi uyarınca yapı maliyet birim fiyatları üzerinden, statiğini etkilemesi halinde ise aynı fıkranın a) bendi uyarınca yapı inşaat alanı üzerinden para cezası hesaplanması gerekmektedir.

Bu durumda; ruhsata aykırı olarak bağımsız bölümlerin kapı açılarak birleştirilmesi şeklindeki imalatların, binanın statiğini etkileyip etkilemediği hususunda idarece bir tespit yapılmadan, 3194 sayılı İmar Kanununun  42. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca etkilenen alan üzerinden para cezası hesaplanmasına olanak bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 31.10.2012 günlü; E:2012/202, K:2012/2419 sayılı kararının yapı tatil tutanağına ilişkin kısmının oybirliğiyle ONANMASINA, para cezasına ilişkin kısmının oyçokluğuyla BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden  itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.04.2015 gününde karar verildi.


Tarih :
04 Ocak 2016

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.