İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler > 

30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimi

Mahalli İdareler Seçimleri 30 Mart 2014 Pazar Günü Başlangıç Tarihi de 01 Ocak 2014 Çarşamba Günü
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 576
- K A R A R –
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin, seçim kanunlarına uygun olarak düzen ve açıklık içerisinde yapılmasını teminen, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanunun 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle seçim takviminin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan seçim takvimi Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmü uyarınca, mahalli idareler seçimlerinin beş yılda bir yapılacağına ve beşinci yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günü olacağına göre, mahalli idareler seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 01 Ocak 2014 Çarşamba günü olması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu bendi hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya ve gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayınlamaya görevli ve yetkili kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.
Bu amaçla oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan seçim takvimi taslağı, müzakerelere esas alınmış, aşağıdaki ilkeler benimsenmek suretiyle kabul edilerek seçim takvimi haline getirilmiştir.
Bilindiği gibi, bir seçimde her kademede yapılması gereken işlemler ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu işlem ve çalışmaların önceden planlanarak düzen içinde yürütülmesini sağlamakta zorunluluk vardır. Seçimle ilgili işlemlerin bir bölümünün hangi sürelerde yapılması gerektiği ilgili kanunlarda belirtilmiş, bir bölümünde ise, kanunlarda süre tespit edilmemiştir. İlgili kanunlarda öngörülen süreleri, seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2014 ile oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihleri arasında kalan zaman dilimine sığdırmak mümkün değildir. Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte, seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin de bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Çünkü kanunlar oy verme ile ilgili sonuçlanacak olan seçim süreci içerisinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelere tabi olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim yasalarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde makul ölçüler içinde kısaltarak uygulayabilme olanağı vermiştir.
Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin seçim işlemleri yönünden ilgili kanunlarda bazı boşluklar bulunmaktadır. Özelliği göz önüne alınarak bu işlemlerin de, diğerleri ile uyumlu hale getirilmesi ve ilgili kanun hükümleri dikkate alınarak gereken düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle;
a- Önseçimlerde itiraz: 2972 sayılı Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre; Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlarından oluşur. 2972 sayılı Kanun’un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında; 2820 sayılı Kanun’un 37 ila 51. maddelerinde adı geçen “Yüksek Seçim Kurulu” yerine “ilçe seçim kurulları”, “siyasi parti genel başkanlığı” yerine “siyasi parti ilçe başkanlıkları”, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar hükmüne yer verilmiştir.
Büyükşehir belediye başkanlığı için önseçimlerde sandık kurullarında başlayacak sayım ve döküm sonrası birleştirme, il seçim kurullarında tamamlanacaktır. İlçe seçim kurullarının birleştirme tutanağı ara tutanak niteliğindedir. Bu esasların sonucu olarak, büyükşehir belediye başkanlığı önseçiminde ilçe seçim kurulları birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kurullarına itiraz yapılabilme olanağı ile bu türlü itirazların il seçim kurullarınca incelenip, kesin karara bağlanması ilkesi kabul edilmiştir.
b- Büyükşehir belediye başkanı geçici adaylarına itiraz: 2972 sayılı Kanun’un 12. maddesinde, siyasi partilerin büyükşehir belediye başkanı geçici aday listelerini il seçim kuruluna verecekleri ve bağımsız adayların da il seçim kuruluna başvuracakları, il seçim kurulunun da bu geçici adayları mahallinde alışılmış usullerle ilan edecekleri belirtilmiştir. Ancak, geçici adaylara karşı itirazla ilgili 14. maddede bu konuya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bilindiği gibi, 298 sayılı Kanun’un 125. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; adaylığa itiraz, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılır ve bu kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi genelde il seçim kurulları tarafından yürütüldüğünden, bu kurullarca ilan edilen geçici adaylara karşı ilk itirazın il seçim kurullarına, il seçim kurulu kararlarına karşı itirazın da Yüksek Seçim Kurulu’na yapılması gerektiği ilkesi kabul edilmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili işlemlerin ekli “Seçim Takvimi”nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,
2- Ekli takvimin bu karar metnine dâhil olduğuna,
3- Takvimdeki, belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,
4- Karar örneğinin ve eki “Seçim Takvimi”nin, Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, seçime katılmaya hak kazanan siyasi parti genel başkanlıkları ile tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
5- Karar örneği ve eki “Seçim Takvimi”nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
7/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 
 
30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN
MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK
 
S E Ç İ M T A K V İ M İ
 

 

NOT:
 
1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, Anayasa ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/Ek 4),
 
2- Bu takvimde geçen “siyasi partiler” kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partiler anlaşılır.
 
3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün saat 17.00’de sona erer.
 
4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.
 
5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar siyasi partinin il başkanlığı, il’de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.
 
6- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş  ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimlik belirlenmesinde kabul edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir.). Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.
 
 
1 Ocak 2014
ÇARŞAMBA
 
SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/8).
2 Ocak 2014
PERŞEMBE
 
1-Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,
 
2-Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (298/14-11).
 
3 Ocak 2014
CUMA
 
1- Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenmesi (2820/37; 2972/10-e),
 
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,
 
3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.
 
10 Ocak 2014
CUMA
 
 
1-Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-e),
 
2-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin (Saat 08.00),
 
3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin (Saat 08.00),
güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması,
 
4- Yüksek Seçim Kurulunun portal adresi olanwww.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması,
 
5- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi (298/39).
 
11 Ocak 2014
CUMARTESİ
 
1-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,
 
2-Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi (2820/42),
 
3-Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).
 
12 Ocak 2014 PAZAR
 
Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42).
 
13 Ocak 2014 PAZARTESİ
 
Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin önseçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.
 
15 Ocak 2014 ÇARŞAMBA
 
1-Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması (2820/41),
 
2-Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),
 
3- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.
 
20 Ocak 2014 PAZARTESİ
 
Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.),
(2820/42-6).
 
21 Ocak 2014
SALI
 
1-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,
 
2-Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.
 
23 Ocak 2014 PERŞEMBE
 
1-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
 
2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin
askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00), (298/40),
 
3-  www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.
 
25 Ocak 2014 CUMARTESİ
 
1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine,
 
2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine,
yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),
 
27 Ocak 2014 PAZARTESİ
 
1-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),
 
2-Siyasi partilerin;
   a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
   b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,
askıya çıkarılması (Saat 08.00), (2820/42-7),
 
3-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.
 
29 Ocak 2014 ÇARŞAMBA
 
1- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42-7),
 
2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).
 
31 Ocak 2014 CUMA
 
1- a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,
 
     b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,
 
c) İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5, 7).
 
2-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (2820/42-son),
 
3-Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,
 
4-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile), (2820/42-7),
 
5-Siyasi partilerin aday adayı listelerini;
 
   a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,
 
   b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına,
 
   Alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6),
 
6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,
 
     b) İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi,
 
ve bu listelere itirazların başlaması (298/42, 123), (Saat 08.00).
 
1 Şubat 2014 CUMARTESİ
 
Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).
 
3 Şubat 2014 PAZARTESİ
 
1-Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,
 
 
2-Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;
 
   a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,
   b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca,
ilanı (2820/41-son).   
 
3- Sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).
 
6 Şubat 2014
PERŞEMBE
 
Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).
 
7 Şubat 2014
CUMA
 
1- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1),
 
2- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
 
3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından yeniden istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.
 
8 Şubat 2014
CUMARTESİ
 
Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.
 
9 Şubat 2014
PAZAR
 
1-ÖN SEÇİM - ADAY YOKLAMASI,
 
2-Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,
 
3-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;
 
a) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,
 
b) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi,
 
4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.
 
 
 
10 Şubat 2014
PAZARTESİ
 
Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).
 
11 Şubat 2014
SALI
 
1- Sandık atamalarının yapılması,
 
2-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50),
 
3-Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/129).
 
13 Şubat 2014
PERŞEMBE
 
1-Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,
 
2-İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
 
14 Şubat 2014
CUMA
 
İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).
 
15 Şubat 2014
CUMARTESİ
 
1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,
 
2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).
 
16 Şubat 2014 PAZAR
 
 Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).
 
17 Şubat 2014 PAZARTESİ
 
1-İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,
 
2-İlçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına,
 
Alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.
 
 
 
18 Şubat 2014
SALI
 
1- Sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1),
 
2-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;
 
   a) Belediye başkanlığı,
 
   b)  Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,
seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),
 
3-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3),
 
4-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.), (2972/13-2, 4),
 
5-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi (2972/11).
 
20 Şubat 2014
PERŞEMBE
 
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2972/11).
 
21 Şubat 2014
CUMA
 
1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00), (2972/12-2, 4),
 
2-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması (2972/15-1, 36),
 
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.
 
22 Şubat 2014 CUMARTESİ
 
1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), (298/125; 2972/14-1),
 
2-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,
 
3-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;
 
 a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,
 
 b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,
bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36).
 
 
24 Şubat 2014 PAZARTESİ
 
1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
 
2-2972 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü (2972/15-2).
 
26 Şubat 2014
ÇARŞAMBA
 
1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
 
2-2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü (2972/15-2, 36; 298/125).
 
28 Şubat 2014
CUMA
 
1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
 
2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-3),
 
3-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).
 
1 Mart 2014 CUMARTESİ
 
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3),
 
2- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması (298/24-1).
 
 
2 Mart 2014
 PAZAR
 
1-KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil);
 
a) İlçe seçim kurullarınca,
 
b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,
ilanı (2972/16),
 
2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması,
 
3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması (298/68).
 
9 Mart 2014
PAZAR
 
Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.
 
10 Mart 2014
 PAZARTESİ
 
Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18).
 
13 Mart 2014
 PERŞEMBE
 
Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanılması.
 
19 Mart 2014 ÇARŞAMBA
 
Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.
 
20 Mart 2014
 PERŞEMBE
 
SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI                                                           (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).
 
23 Mart 2014
 PAZAR
 
1-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
 
2-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
 
3-Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi. 
 
24 Mart 2014
 PAZARTESİ
 
Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.
 
25 Mart 2014
 SALI
 
İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri (298/68-2).
 
27 Mart 2014
 PERŞEMBE
 
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.
28 Mart 2014
 CUMA
 
Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.
 
29 Mart 2014
 CUMARTESİ
 
Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00), (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).
30 Mart 2014
 PAZAR
 
1- OY VERME GÜNÜ
 
2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
 
 
 
 


Tarih :
22 Aralık 2013

Yazdır  E-posta ile gönder

 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Haberleri
  Haberler Anasayfa
  Haber Kategorileri
 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.