İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
   
 
  > Dava Dilekçesi

Aylıktan kesme disiplin cezasına karşı iptal dava dilekçe örneği

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.
Duruşmalıdır.
………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                        ………….
 
 
DAVACI………...….:          (T.C. Kimlik No)
Adresi……………....:
VEKİLİ……….........:
Adresi……………....:
DAVALI……………:
TEBLİĞ TARİHİ….:
DAVANIN KONUSU : ….. olarak görev yapmakta iken  657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (C) fıkrasının .. bendine göre 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.
OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: ….. olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup dava konusu işleme kadar herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (C) fıkrasında, “a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.” fiil ve halleri işleyenlerin aylıklarının 1/30-1/8 arasında kesinti yapılacağı hükmü yer almaktadır.
 
Davalı idarece üzerime atılı disiplin suçu sabit değildir. Gerçekleşmemiştir.
Soruşturma usulüne göre yapılmamıştır.
Soruşturmada gösterdiğim tanıklar dinlenmemiştir.
Savunmam alınmamıştır.
Geçmiş sicillerim diğer hususlar değerlendirilerek bir alt ceza husus görüşülmemiştir.
 
………
Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.
YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM:
Açıklanan nedenlerle : ….. olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (C) fıkrasının .. bendine göre 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim. istemidir.
 TARİH
İSİM
İMZA
EKLER: 1- Dava konusu işlem
            2- Başvurular
            3-Diğer deliller
            5-Emsal kararlar
Not: Bu dava dilekçesi örneği genel bir şablon olup dava açılırken uzman bir hukukçuya başvurulması gerekebilir. Bu dava dilekçesi örneğinden dolayı www.idarehukuku.net sorumlu değildir.


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız
Yazdır
E-posta ile gönder

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Diğer Dava Dilekçeleri
Başka dava dilekçesi kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.