İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu
 
 
         Kanun Numarası                : 5510
          Kabul Tarihi                      : 31/5/2006
          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 45  Sayfa:
 
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
 Kapsam
 MADDE 2- Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
1) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
2) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
3) Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,
4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,
5) Uzun vadeli sigorta kolları: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını,
6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,
7) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını,
8) Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı,
9) Genel sağlık sigortalısı: Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,
10) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a) Eşini,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,
11) Hizmet akdi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdini,
12) Ücret: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı,
13) Asgarî ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti,
14) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Ay: Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi,
15) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Yıl: Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 gün olarak değerlendirilen süreyi,
16) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi,
17) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi,
18) Ödeme dönemi: Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların, ödeme tarihinden takip eden ödeme tarihine kadar geçen süreyi,
19) Tarımsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlanmasını,
20) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malûllük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları,
21) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,
22) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 63 üncü madde gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri,
23) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti: Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerini,
24) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile sözleşme yapmış hekimleri,
25) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,
26) Katılım payı: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı,
27) Sığınmacı ve Vatansız: İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişileri,
28) Peşin sermaye değeri: Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarı,
29) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Güncelleme katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri,
30) (Ek: 17/4/2008-5754/1 md.) Vazife malûllüğü: Bu Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malûllüğü hallerini,
31) (Ek: 17/4/2008-5754/1 md.) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri: Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik    sözleşmelerini,”
ifade eder.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/1 md.) Bu maddenin (29) numaralı bendinde belirtilen güncelleme katsayısının hesabında, en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı veya sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerler sıfır olarak alınır.

 

 
  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Alt Başlıklar
Amaç
Kapsam
Tanımlar
Sigortalı sayılanlar
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
Sigortalı sayılmayanlar
Sigortalılığın başlangıcı
Sigortalı bildirimi ve tescili
Sigortalılığın sona ermesi
Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları
İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli
İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren
İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Hastalık ve analık hali
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar
Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
Geçici iş göremezlik ödeneği
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler
Malûl sayılma
Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Yaşlılık aylığının hesaplanması
Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi
Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya
Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması
Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması
Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya
Evlenme ve cenaze ödeneği
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu
Fiilî hizmet süresi zammı
Sigortalıların borçlanabileceği süreler
Bildirim
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları
Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller
Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri
Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı
Vazife Malûllüğü
Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları
İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi
İsteğe bağlı sigorta ve şartları
İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi
İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi
Sigortalılık hallerinin birleşmesi
Aylık ve gelirlerin birleşmesi
Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemler
Gelir ve aylık bağlanmayacak haller
Yaş
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma
Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi
Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri
Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
Yurt dışında tedavi
Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
Katılım payı alınması
Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler
Hizmet basamakları ve sevk zinciri
Kimlik tespiti ve acil haller
Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi
Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi
Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları
Doğal afetler veya savaş hali
İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi
Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi
Prim alınması zorunluluğu
Prime esas kazançlar
Prim oranları ve Devlet katkısı
Günlük kazanç sınırları
Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi
Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler
Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma
Prim belgeleri ve işyeri kayıtları
Prim ödeme yükümlüsü
Primlerin ödenmesi
Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler
Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması
Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi
Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası
Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı
Kontrol muayenesi
Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi
Yersiz ödemelerin geri alınması
Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans
Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü
Uyuşmazlıkların çözüm yeri
Kurumca verilecek idarî para cezaları
İdarî yaptırımlar ve fesih
Diğer kanunlardaki atıflar
Uygulanmayacak hükümler
idarî para cezaları
İdarî yaptırımlar ve fesih
5510 sayılı Kanun Açısından Uygulanmayacak hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması
EK MADDE 2
Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri
Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması
5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri
506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri
1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri
Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri
Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri
Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri
4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları
Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri
Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri
Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler
Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri
Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler
2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri
Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri
Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin hükümler
Sosyal güvenlik alacakları
GEÇİCİ MADDE 25
Yürürlük
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.