İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Mali Hükümleri (Aylık, Zam ve Tazminatlar)

Devlet Memurlarının Mali Hükümleri (Aylık, Zam ve Tazminatlar)

    DEVLET MEMURLARI KANUNU
    Kanun Numarası : 657
    Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056
 
 KISIM - V: MALİ HÜKÜMLER
    KAPSAM:
    Madde 146 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK 12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)
    Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.
    Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. hiçbir yarar sağlanamaz. Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)
    (Değişik fıkra: 14/01/1988 - KHK - 311/1 md.) Ancak, 02/01/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 07/06/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/01/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19/07/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/01/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. (Değişik cümle 20/03/1997-KHK - 570/8 md.) Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.
    (Değişik fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/9 md. ) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.
    DEYİMLER:
    Madde 147 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)
    Bu Kanunda geçen;
    A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,
    B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,
    C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,
    Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,
    D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,
    E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,
    F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,
    G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
    b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
    c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
    d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,
    ifade eder.
    GÖSTERGE TABLOLARI:
    Madde 148 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1327/51 md.)
    KADEME AYLIĞI:
    Madde 149 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/52 md.)
    Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
    DERECE AYLIĞI:
    Madde 150 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/53 md.)
    Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.
    DERECELERİN İLK VE EN YÜKSEK KADEME AYLIKLARI:
    Madde 151 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/54 md.)
    Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.
    ZAM VE TAZMİNATLAR
    Madde 152 - (Mülga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.;Ek madde: 31/07/1970 - 1327/71 md.; Değişik madde: 23/02/1995 - KHK-547/5 md.; Değişiklik: 04/07/2001 - KHK. 631/14. md.)
    I - Zamlar
    a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
    b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
    c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,
    d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,
    Ödenir.
    II- Tazminatlar: (Değişik: 20/03/1997 - KHK - 570/9 md.)
    Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,
    A - ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:
    a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;
    1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için %345'ine,
    2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için %100'üne,
    3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için %80'ine,
    4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için %70'ine,
    5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için %60'ına,
    b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
    1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için %215'ine,
    2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145'ine,
    3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100'üne,
    4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72'sine,
    5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %60'ına
    Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
    Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada Öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.
    c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
    1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 168'ine ;
    Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca %30'una,
    Ancak bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının %10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)
    2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100'üne,
    3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72'sine, Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
    Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.
    (Ek paragraf: 21/03/2006-5473 S.K./3.mad) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.
    d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %135'ine,
    e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %230'una,
    f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi yardımcıları ,Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı İç Denetçileri, ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için %210'una,
    g) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile ,Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernek ler Denetçi Yardımcıları, (Değişik ibare : 16/05/2006-5502 S.K./42. mad) Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %195'ine,
    h) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzma nları, Dış Ticaret Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, (Ek ibare: 29/05/2009-5902 S.K./25.mad) Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları , Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenl ik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları , Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Sosyal Yardım Uzmanları ve bunların yardımcıları ,(f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler için %130'una,
    i) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Malî Hizmetler Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları *3* , Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları , Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.T. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, (Ek ibare: 05/11/2008-5809 S.K./67.mad) Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, *2* Tapu ve Kadastro Denetmenleri ile bunların Yardımcıları için %120'sine,
    j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların yardımcıları için %100'üne,
    k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların Yardımcıları için %75'ine,
    l) Dışişleri Meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil);
    1. 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %140'ına,
    2. 3-6'ncı derecelerden aylık alanlar için %125'ine,
    3. 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar için %105'ine,
    m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için %345'ine,
    B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI
    Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil ilköğretim Müfettişleri hariç olmak üzere)
    a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %100'üne,
    b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %95'ine,
    c) Diğer derecelerden aylık alanlar için %85'ine,
    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
    a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,
    b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;
    a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için %15'ine,
    b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için %10'una,
    C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI
    a) İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü ve mesleğiyle ilgili yükseköğrenim mezunu olup "vaiz" kadrosuna atananlar için % 165'ine ;
    b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
    1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 80'ine ,
    2. İmam Hatip Lisesi mezunları için % 78'ine ,
    3. Diğerleri için % 74'üne ,
    c) (Ek bend: 21/03/2006-5473 S.K./3.mad) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 25'ine,
    D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI
    A) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
    1. Emniyet Genel Müdürü için %335'ine,
    2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
    - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %285'ine ,
    - Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için %265'ine,
    - Diğerleri için %215'ine,
    3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %195'ine,
    4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %185'ine,
    5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %175'ine,
    6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %151'ine,
    7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %138'ine,
    8. Komiser kadrolarına atananlar için %131'ine,
    9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %126'sına,
    10. Diğerlerinden;
    - 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 118'ine,
    - 5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için % 111'ine,
    - 8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 102'sine,
    11. ( Ek bent: 08/05/2007 - 5757 S.K/md.3) Çarşı ve Mahalle bekçileri için % 72'sine,
    12. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca %5'ine,
    b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 72'sine ,
    E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
    Mülki idare amirliği sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
    a) Müsteşar için %345'ine,
    b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, (Ek ibare : 01/07/2006 - 5538 S.K/5.mad) İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) içi n %335 ine, *1*
    c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten Merkezde görevli Valiler için %330'una, *1*
    d) Merkezde görevli diğer Valiler için %290'ına,
    e) (Değişik bent : 01/07/2006 - 5540 S.K/5.mad) Diğerlerinden;
    - 1 inci dereceden aylık alanlar için % 290'ına,
    - 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280'ine,
    - 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260'ına,
    - Diğer derecelerden aylık alanlar için % 240'ına,
    - Kaymakam adayları için % 175'ine,
    - Vali unvanını kazananlar hariç olmak üzere kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında görev yapanlar ile merkez valilerine ayrıca % 30'una,
    F) DENETİM TAZMİNATI
    Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;
    a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan:
    - Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için %10'una,
    - Diğerleri için %30'una
    b) (h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar için %20'sine,
    G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI
    Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil)görevli bu Kanuna tabi personelden;
    a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için %180'ine,
    b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için %56'sına,
    c) (a) ve (b) sıralarında sayılanlar dışında kalan hizmet sınıflarında bulunanlar için kendi hizmet sınıfları için öngörülen tazminatlara ek olarak ayrıca %22'sine,
    d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca %10'una,
    H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden;
    a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için %45'ine,
    b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için %50'sine, kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.
    Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olan ı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.
    III- Ortak Hükümler:
    Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.
    Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.
    (Değişik fıkra: 06/07/1995 - KHK-562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
    a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
    b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
    c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,
    hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.
    Yurt dışına sürekli görevle görevlendirilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.
    Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.
    Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.
    HER SINIFIN SON AYLIK DERECESİ VE EN ÇOK AYLIK MİKTARI:
    Madde 153 - (Mülga madde: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)
    KATSAYI:
    Madde 154 - (Değişik madde: 13/07/1993 - KHK - 486/24 md.)
    Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.
    Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
    MEMURLARA ÖDENECEK AYLIK TUTARLARI:
    Madde 155 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/56 md.)
    Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.
    YURT DIŞINDA AYLIKLAR:
    Madde 156 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/57 md.)
    Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.
    Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.
    DIŞ MEMLEKETLER AYLIK KATSAYISI:
    Madde 157 - (Değişik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
    156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.
    ADAYLARIN AYLIKLARI:
    Madde 158 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/ 1 md.)
    Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.
    Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
    ASALETİ ONAYLANAN MEMURLARIN KADEME İLERLEMELERİ:
    Madde 159 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)
    Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.
    KADEME İLERLEMESİNDE VERİLECEK AYLIK:
    Madde 160 - Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.
    Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.
    DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE VERİLECEK AYLIK:
    Madde 161 - (Değişik madde: 12/02/1982 - 2595/10 md.)
    Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,
    A) (Değişik bent: 26/06/1984 - KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;
    a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,
    b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,
    Tekabül eden aylığı alır.
    Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.
    B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,
    a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,
    b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,
    Tekabül eden aylığı alır.
    BAŞKA SINIFA GEÇEN MEMURUN ALACAĞI AYLIK:
    Madde 162 - (Mülga madde: 31/07/1970 - 1327/61 md.)
    İSTİSNAİ MEMURLUKLARDAN AYRILANLARIN DURUMU:
    Madde 163 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/62 md.)
    İstisnai memuriyetlere:
    a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.
    Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.
    Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka bir sınıfa da girebilirler.
    b) Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.
    AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI VE ESASLARI :
    Madde 164 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)
    Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.
    Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
    (Ek fıkra: 05/07/1991 - KHK 433/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/ 33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/7 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Sila

 

 
  Devlet Memurlarının Mali Hükümleri (Aylık, Zam ve Tazminatlar) Alt Başlıklar
Devlet Memurlarının Mali Hükümleri
Devlet Memurlarının Kademe Aylığı
Devlet Memurlarının Derece Aylığı
Devlet Memurlarının Derecelerinin İlk ve En Yüksek Kademe Aylıkları
Devlet Memurlarının Zam ve Tazminatları
Devlet Memurları İçin Özel Hizmet Tazlinatı
Devlet Memurları İçin Eğitim , Öğrenim Tazminatı
Devlet Memurları İçin Din Hizmetleri Tazminatı
Devlet Memurları İçin Emniyet Hizmetleri Tazminatı
Devlet Memurları İçin Mülki idare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı
Devlet Memurları İçin Denetim Tazminatı
Devlet Memurları İçin Adalet Hizmetleri Tazminatı
Devlet Memurları İçin Zam ve Tazminatlarda Ortak Hükümler
Devlet Memurları İçin Katsayı
Devlet Memurlarına Ödenecek Aylık Tutarları
Devlet Memurlarının Yurt Dışı Aylıkları
Devlet Memurlarının Dış Memleketler Aylık Katsayısı
Devlet Memurlaru Adaylarının Aylıkları
Asaleti Onaylanan Devlet Memurlarının Kademe İlerlemeleri
Devlet Memurlarının Kademe İlerlemesinde Verilecek Aylık
Devlet Memurlarının Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık
İstisnai Devlet Memurluklarından Ayrılanların Durumları
Devlet Memurluklarının Aylığının Ödeme Zamanı
Devlet Memurluklarının Açıktan Atamada Aylığa Hak Kazanma
Devlet Memurluklarının Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma
Devlet Memurluklarının Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma
Görev Yerleri Değişen Devlet Memurluklarının Aylıkları
İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Değiştirilen Devlet Memurluklarının Aylıkları
Sayman ve Sayman Mutemetlerinin Devir Süreleri ve Aylıkları
Görev Yeri Değiştirilenlerden Eski Görevlerine Devamları Tebliğ Edilenlerin Aylıkları
Vekaleten, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler
Devlet Memurları İçin Ders ve Konferans Ücretleri
Devlet Memurları İçin Yolluk Giderleri ve Gündelikler
Devlet Memurları İçin Fazla Çalışma Ücreti
Devlet Memurları İçin Temsil Giderleri
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Devlet Memurları Aylıkları
Yurt Dışındaki Devlet Memurlarından Geçici Görevle Merkez çağrılanların Aylıkları
Yurt Dışında Görevli Devlet Memurlarından Farklı Katsayılı Memlekete Atananların Aylıkları
Hazarda Eğitim ve Manevra İçin Silah Altına Alınanların Aylıklarının Ödenmesi
Seferde Muvazzaflık Hizmeti dışında Silah Altına Alınan Memurların Aylıklarının Ödenmesi
Sefer Haline Geçişte Silah Altında Bulunan Memurların Aylıkları
Silah Altına Alınmazdan Önce Kadrolarından Açıkta Bulunan Devlet Memurlarının Aylıkları
Memur hakları
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.