İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Planı > Uygulama İmar Planı

Uygulama İmar Planı

Uygulama İmar Plânı: Yeterli ayrıntıyı içeren ve son durumu gösteren onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumda işlenmiş olarak nazım plân ilke kararlarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve yapı düzenini, parselasyonunu, yollarını ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren plândır.
Uygulama imar plânları, ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda inceleme ve değerlendirmelere dayalı olarak nazım imar plânlarının aynen büyütülmüş kopyaları niteliğinde olmayıp, alan koruma ve kullanma kararları ve önlemleriyle gereken farklılıkları getirirler. Ölçeği genellikle 1/1000’dir.

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı
Adil yargılanma,mahkemeye erişim ve gerekçeli karar alma hakkı, Akaryakıt ve LPG İstasyonu
Nazımda konut olan yerde zemin ticari olabilir.
3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca dolgu alanında plan yapılabilmesi için ilgili idarenin planı hazırlaması ve bu yolda valiliğe teklifte bulunması veya uygun görüşünün olması GEREKİR
1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerekir
Cami binaları, umumi binadır
Uygulama işlemi üzerine düzenleyici işleme karşı açılan davada süreaşımı bulunmadığı
Taşınmazların ayrıldığı fonksiyona yönelik bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla hukuki sonuçlar doğurmaya devam ettiği anlaşıldığından, dava konusu planların yürürlükten kalktığı ve davanın konusuz kaldığından sözedilmeyeceği nedeniyle işin esasının incelenmesi gerektiği
Belediyece yapılan imar planları ve imar uygulamaları sonucunda, idari hizmetlerin karşılığı olarak, herhangi bir bedel istenmesinde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı
4342 sayılı Yasa ile değişiklik yapılmadan önceki şekline göre, nazım imar planı ile getirilen kullanım kararı ile mera vasfını kendiliğinden yitirdiği
1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin, idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin, üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirir.
İmar Planları Danıştay İçtihatlarına Göre Bilgi notları
Üst planlar iptal edilse de iptal olmadığı sürece alt planlar geçerlidir.
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.