İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Yürütmenin Durdurulması : İdare Hukuku > Yürütmenin Durdurulması davası

Yürütmenin Durdurulması davası

İdari yargıda yürütmenin durdurulması davası diye bir dava türü yoktur. Ancak iptal davasında yürütmenin durudrulması istenebilir. İptal davası ise idari işlemlere karşı açılır. 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI:
    Madde 27 - (Değişik madde: 10/06/1994 - 4001/12 md.)
    1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.
    2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
    3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.
    4. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.
    5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.
    6. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
    7. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.
 
İlgili Başlıklar
İdari yargıda yürütmenin durdurulması (Yürütmeyi Durdurma)
Yürütmenin durdurulması talebi (isteği) için başvuru süresi
Yürütmenin durdurulması için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi
Yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz
Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması
Yürütmenin Durdurulması Kararının Hukuki Niteliği
Yürütmenin Durdurulması Kararından Sonra Nihai Karar (İptal-Red)
Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararının Hukuki Sonuçları
Olumsuz İşlemler Hakkında Yürütmenin Durdurulması İsteği
Yürütmenin Durdurulması İsteğine İlişkin Dilekçe Hazırlanması (Başvuru)
Yürütmenin durdurulması isteği üzerine verilebilecek kararlar
Yürütmenin Durdurulması (yürütmeyi durdurma) dilekçesi -başvuru örneği
Bölge İdare Mahkemeleri
 
İlgili karar sonuçları
 
 

Yürütmenin durdurulması isteğinin ara kararına kadar kabulüne (YD AK Kabul)
Yürütmenin durdurulması isteğinin delil tespiti ve bilirkişi incelemesinden sonra incelenmesine
Yürütmenin durdurulması isteğinin keşif ve bilirkişi incelemesine kadar kabulüne
Yürütmenin durdurulması isteğinin kısmen kabulüne kısmen reddine (YD Kıs. Kabul-Kıs. Ret)
Yürütmenin durdurulması isteğinin savunma ve ara kararına kadar kabulüne (YD AK Kabul)
Yürütmenin durdurulması istemi isteği hakkında karar verilmesine yer olmadığına (YD Hakkında KVYO)
Yürütmenin durdurulması isteminin ek bilirkişi raporu alınmasından sonra görüşülmesine
Yürütmenin durdurulması isteminin savunma alınıncaya kadar geçici olarak kabulüne (YD Geçici Kabul)
Yürütmenin durdurulması isteminin keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra görüşülmesi (YD Keşif ve bilirkişi inceyelesinden sonra, Naip üye Hakim ...'ın atanması)
Yürütmenin durdurulması isteminin ara kararından sonra görüşülmesi (YD AKS)
Yürütmenin durdurulması isteminin savunma ve ara kararından sonra görüşülmesi (YD SAV+AK)
Yürütmenin durdurulması isteminin savunmadan sonra görüşülmesi (YD SS)
Yürütmenin durdurulması isteminin red edilmesi (YD Ret)
Yürütmenin durdurulması kararı (Yürütmeyi durdurma - YD Kabul)
 

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.