İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Tebligat hukuku > Tebligatın memur eliyle yapılması

Tebligatın memur eliyle yapılması

7201 sayılı Tebligat Kanunu
    TEBLİGAT KANUNU
    Kanun Numarası: 7201
    Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1959
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139
 
 
 
TEBLİGATIN MEMUR VASITASİYLE YAPILMASI:
    Madde 2 - (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.
    Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazifelerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.
    ÜCRET TARİFESİ:
    Madde 3 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/3 md.)
    Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir.
    MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞLERDE ZARURİ MASRAFLAR:
    Madde 4 - (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/4 md.) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur.
    Yukarıki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara yaptıkları tebliğ dolayısiyle 6245 sayılı kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez.
    ÜCRET VE MASRAFIN PEŞİN ÖDENMESİ:
    Madde 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını istiyen peşin olarak öder.
    Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehle riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.
    TEBLİĞ EVRAKININ ZIYAI HALİNDE MASRAFLAR:
    Madde 6 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (...) mücbir haller dışında her hangi bir sebeple zıyaa uğrıyan tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masraflar, Posta Kanununun taahhütlü müraselata mütaallik hükümlerine göre ödenir.
    Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri tatbik olunur.
    UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ:
    Madde 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.
    Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği istiyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır.
 
 
 
 
TEBLİGAT TÜZÜĞÜ
    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 20/08/1959 - 4/12059
    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 11/02/1959 - 7201
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/09/1959 - 10303
 
TEBLİGATIN MEMUR VASITASİYLE YAPILMASI:
    Madde 2 - (Değişik fıkra: 05/10/1987 - 87/12170 K.) Kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya gecikmesinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci Maddede yazılı daire ve müesseseler arasında yahut bu daire ve müesseselerde bulunan kişilere tebliğler, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.
    Memur vasıtasiyle tebligat yaptırılmasını icabettiren sebep, işin taalluk ettiği evrakta gösterilir.
    Zabıta vasıtasiyle tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, sebebini de zikretmek suretiyle mahalli mülkiye amirine müracaat etmesi lazımdır.
    Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taalluk eden vazifelerin zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Tüzüğün hususi hükümleri mahfuzdur.
    ÜCRET TARİFESİ:
    Madde 3 - (Değişik madde: 05/10/1987 - 87/12170 K.)
    Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (PTT), bu Tüzüğe göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretleri, ayrı bir tarifeyle tespit eder.
    TARİFENİN HAZIRLANMASI VE TASDİKİ:
    Madde 4 - (Mülga madde: 05/10/1987 - 87/12170 K.)
    MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞDE ZARURİ MASRAFLAR:
    Madde 5 - (Değişik madde: 05/10/1987 - 87/12170 K.)
    Bu Tüzük gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek zaruri masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin uzaklığına göre, her mali yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağlı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur.
    6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu Maddesine göre tazminat alan memurlara, yaptıkları tebliğler için, ödeme yapılmaz.
    ÜCRET VE MASRAFLARIN PEŞİN ÖDENMESİ:
    Madde 6 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya beşinci Madde mucibince verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebligatın yapılmasını istiyen peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak tayin edilemezse avans olarak alınıp bilahare mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi iade edilir.
    Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehile riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.
    Adli müzaherete nail olanların, yukarıki fıkra mucibince vermeleri icabeden ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere alakalı mercilerce ödenir.
    Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşmalar hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
    Yabancı memleketlerde yapılacak tebligat ücretleri, 37 nci Madde mucibince ilan edilecek cetveldeki esaslara göre tebligatı çıkaran merci tarafından alınır.
    TEBLİĞ EVRAKININ ZİYAI HALİNDE MASRAFLAR:
    Madde 7 - PTT İşletmesine tevdi edilen tebliğ evrakı, mücbir haller dışında ziyaa uğrarsa, Posta Kanununun taahhütlü Maddelere mütaallik hükümlerine göre tazmin edilir. Şu kadar ki verilecek tazminat, tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masrafların miktarından fazla olamaz.
    Tebliğ evrakı, postaya (Değerli) olarak verilirse, ziyaı halinde tazminat, Posta Kanununun değerli Maddeler hakkındaki hükümleri mucibince ödenir.
    Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri tatbik olunur.
    UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT:
    Madde 8 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.
    Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re'sen, mahkeme reisi hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir.
    Alakalının yazılı bir müracaatı yoksa, talebi, ilgili evrak üzerine yazılarak kendisine imza ettirilir. Gerek alakalının talebi gerek re'sen görülen lüzum üzerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biri ile tebligat yapılabilmesi için, ikinci fıkrada yazılı merci tarafından mucip sebebin evrak üzerinde gösterilmesi lazımdır.
    UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT ÜCRETLERİ:
    Madde 9 - Tebligat re'sen veya talep üzerine 8 inci Madde mucibince yapıldığı takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre tebliği isteyenden tebliğ ücretine ilaveten alınır.
    Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediye ve köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat Kanunu ve bu Tüzük hükümlerine göre Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapılır.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.