İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İdari Yargı Merciileri > Danıştay

Danıştay

DANIŞTAY KANUNU
 
Kanun Numarası                               : 2575
Kabul Tarihi                                        : 6.1.1982
Yayımlandığı Resmi Gazete            : Tarih: 20.1.1982 Sayı: 17580
Yayımlandığı Düstur                         : Tertip: 5 Cilt: 21, Sayfa: 119
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Danıştay
Madde 1
Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.
 
Bağımsızlık ve yönetim
Madde 2
1.   Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir.
2.   Danıştay’ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür.
 
Danıştay meslek mensupları
Madde 3
Danıştay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerdir.
 
Teminat
Madde 4
Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.
 
Karar organları
Madde 5
Danıştayın karar organları şunlardır:
a) Daireler,
b) Danıştay Genel Kurulu,
c) İdari İşler Kurulu,
d) İdari Dava Daireleri Kurulu,
e) Vergi Dava Daireleri Kurulu,
f) İçtihatları Birleştirme Kurulu,
g) Başkanlık Kurulu,
h) Yüksek Disiplin Kurulu,
ı) Disiplin Kurulu.
 
 
 
                                                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Danıştay’ın, Daire ve Kurulların Görevleri
Danıştayın görevleri
Madde 23
Danıştay:
a)   (Değişik: 22.3.1990 – 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.
b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.
c)   Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir.
d) (Değişik: 18.12.1999 – 4492/1 md.) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir.
e)   Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir.
f)     Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.
 
İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar
Madde 24 (Değişik 2.6.2000 – 4575/2 md.)
1.   Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
a)   Bakanlar Kurulu kararlarına,
b) (Değişik: 2.6.2004 – 5183/4 md.) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,
c)   Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
d)  Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
e)   Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
f)     Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
              Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
2.   Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danıştay’ın, Daire ve Kurulların Görevleri
Danıştayın görevleri
Madde 23
Danıştay:
a)   (Değişik: 22.3.1990 – 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.
b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.
c)   Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir.
d) (Değişik: 18.12.1999 – 4492/1 md.) Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir.
e)   Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir.
f)     Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.
 
İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar
Madde 24 (Değişik 2.6.2000 – 4575/2 md.)
1.   Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
a)   Bakanlar Kurulu kararlarına,
b) (Değişik: 2.6.2004 – 5183/4 md.) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,
c)   Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
d)  Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
e)   Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
f)     Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
              Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
2.   Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.
 
 
 
Danıştay Dava Dairelerinin Ve İdari Dairenin Görevleri
 
Açıklama : Danıştay dairelerinin görevleri, 2575 sayılı Danıştay Kanununda sayılanlar ile birlikte, Başkanlar Kurulunca, Kanunun ‘Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi’ başlıklı 37’nci maddesi kuralı işletilmek suretiyle daireler arası iş ve dosya devrine ilişkin alınan Kurul kararları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.
                                                                                                                                            
 
Birinci Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 42
Birinci Daire:
a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini,
b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,
c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,
d)İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıkları,
e)Kanunlarında Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,
f) Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Devlet Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,
g)6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştaya verilen işleri,
ı) Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işleri,
j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,
k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
 
                                                                                                                               
 
İkinci Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 26/A
İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 tarih ve 2004/13 sayılı kararı
(R.G. 23/6/2004-25501)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan kaynaklanan dava ve temyiz başvuruları ile kamu personelinin sicillerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını inceler.
 
                                                                                                                                            
 
Üçüncü Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 27
Üçüncü Daire:
a) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinine,
b) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere,
ilişkin dava ve işleri çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 21/2/1986 tarih ve 1986/5 sayılı kararı
(R.G. 16.4.1986 - 19080)
Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Antalya, Aydın, Erzurum, İzmir, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 13/3/1989 tarih ve 1989/4 sayılı kararı
(R.G. 25.3.1989 - 20119)
Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Sakarya ve Van Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı
(R.G. 4/5/1994 - 21924)
Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Adana ve Konya Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı
(R.G. 27/4/2001-24385)
Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı
(R.G. 31/12/2005-26040)
Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardan Adana Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemlerini çözümler.
                                                                                                                                           
 
Dördüncü Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 28
Dördüncü Daire, gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin davaları çözümler.
 
Gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici işlemlere ilişkin olarak ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.
Gelir ve kurumlar vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili genel görevli Daire olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Ordu, Sivas, Kırıkkale, Denizli ve Edirne Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı
(R.G. 27/4/2001-24385)
Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı
(R.G. 31/12/2005-26040)
Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardan Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemleri ile Bakanlar Kurulu kararlarına ve düzenleyici işlemlere karşı ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.
 
                                                                                                                                            
 
Beşinci Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 29
Beşinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 22/12/1998 tarih ve 1998/12 sayılı kararı
(R.G. 8/1/1999-23577)
Kamu konutlarıyla ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili davaları çözümler.
 
                                                                                                                                          
 
Altıncı Dairenin Görevleri
 2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 30
Altıncı Daire:
a)     İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunlara bağlı işlere,
b)     Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara,
ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı
(R.G. 4.5.1994 - 21924)
Çevre ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 24/4/1995 tarih ve 1995/15 sayılı kararı
(R.G. 5.5.1995 - 22278)
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.
Başkanlar Kurulunun 3/10/2002 tarih ve 2002/27 sayılı kararı
(R.G. 21.10.2002-24913)
İşyerleriyle ilgili Turizmi Teşvik Kanunu ve Çevre Kanunu ile ilgili mevzuattan doğan uyuşmazlıkları çözümler.
 
                                                                                                                                            
 
Yedinci Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 31
Yedinci Daire:
a) Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere,
b) İşletme vergisine,
c) Motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergilerine,
d) Veraset ve intikal vergilerine,
e) Damga vergisine ve dış seyahat harcamaları vergilerine,
ilişkin davaları çözümler.
 
Danıştay Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan, bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıkların, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözümleneceği yolundaki düzenleme uyarınca; Yedinci Dairece bakılan ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan; işletme vergisine, taşıt alım vergisine ve ithale ilişkin vergilerin yerine konulanlarla sınırlı olmak üzere, katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümler.
Yukarıda görevine girdiği belirtilen konularda, Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda ilk derece mahkemesi; aynı konularda vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan başvurular hakkında da temyiz mercii olarak uyuşmazlıkları çözümler.
Danıştay Kanununun 31 ve 36’ncı maddeleri uyarınca katma değer vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili genel görevli Daire olarak, sonradan kurulan Kırıkkale, Ordu ve Denizli Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 6/10/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı
(R.G. 22.11.2000 – 24238)
Katma Değer Vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Sivas Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.
Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı
(R.G. 27/4/2001-24385)
Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı
(R.G. 31/12/2005-26040)
Özel  Tüketim  Vergisi  Kanunu’ndan  ve  bu Kanun ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ilk derece ve temyiz dosyaları Yedinci Dairede görülür.
 
                                                                                                                                           
 
Sekizinci Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 32
Sekizinci Daire:
a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına,
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna,
c) Sınır, iskan, toprak edinme mevzuatına,
d) Maden, taşocakları ve orman mevzuatına,
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına,
f)  Öğrenci ve öğrenim işlerine,
g) (Mülga: 22.3.1990 – 3619/12 md.)
h) Karayolları Trafik Kanununa,
ilişkin davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı
(R.G. 27.4.2001-24385)
İşletilmeleri için belediyelerce ruhsat verilen işyerlerine, büyükşehir belediyesi sınırları dışında bulunan gayri sıhhi müesseselere verilen ruhsatlara ilişkin bulunan davaları çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 30/3/2004 tarih ve 2004/6 sayılı kararı
(R.G. 14.4.2004-25433)
- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna,
- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa,
- 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname,
uyarınca tesis edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu iş yerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlere karşı açılan dava ve temyiz başvurularını çözümler.
 
Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 tarih ve 2004/13 sayılı kararı
(R.G. 23.6.2004-25501)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını çözümler.
 
                                                                                                                                            
 
Dokuzuncu Dairenin Görevleri
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
“Madde 33
Dokuzuncu Daire:
a) Emlak vergisine ve emlak alım vergisine,
b) Gayrimenkul kıymet artışı vergisine,
c) Köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere,
d) Harçlar Kanununa,
ilişkin davaları çözümler.
 
Yukarıda sayılan vergilere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici işlemlere ilişkin olarak ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.