İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İdari Yargı Dava Türleri > İptal davası sonuçları

İptal davası sonuçları

Görev Ret (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)
İptal
Ret
Ksımen İptal Kısman Ret
Tazminat (Maddi-Manevi) Kabul
Tazminat (Maddi-Manevi) Ret
Kısmen Tazminat Kabul Kısmen Tazminat Ret
Karar verilmesine yer olmadığına (KVYO)
Davanın Açılmamış Sayılmasına
Görev Ret (Adli Yargı)
Görev ret (Danıştay / İdare mah / vergi mah )
Yetki Ret
Ehliyet Ret
Süre Ret
Dilekçe Ret (3. mad. ye göre, 3 ve 5. mad. ye göre, 5. mad. ye göre)
İncelenmeksizin Ret
Yetkili yargı yerini belirlenmesi için dosyanın...(Danıştay a / Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine)
Yok hükmünde sayılmasına
Kesin hüküm nedeniyle incelenmeksizin ret
Israr (iptal / ret)
İdari Merciine Tevdiine
Dava Dilekçesinin iptaline (Yalnız öleni ilgilendiren dava için)
Bozmaya uyma (iptal, ret, kabul, ...)
Dersdestlik nedeniyle KVYO
Kısmen iptal-kabul, kısmen ret
KVYO (Af nedeniyle)
Görev Ret (Görevli yargı yerinin belirlenmesi çin dosyanın BİM e / Danıştay a Gönderilmesine)
Yenileme süre ret (Dilekçe ret üzerine davanın 30 gün içinde yenilenmemesi)
İşlemden kaldırma (2577/26-1 mad. tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik nedeniyle)
Bağlantı nedeniyle idare mahkemesine gönderilmesine (BİM kararı uyarınca)
Dosya esas kaydının kapatılması (Başka mahkemenin dilekçesi sehven kayıt almış ise)
Birleştirme kararı
Dava ret (Dilekçe ret üzerine aynı yanlışlıkların yapılması)
Davanın Kabulü nedeniyle KVYO

 

DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI:

    Madde 22 - 1. Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır.

    2. 15 inci maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır.

    TUTANAKLAR:

    Madde 23 - Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır.

    KARARLARDA BULUNACAK HUSUSLAR:

    Madde 24 - Kararlarda:

    a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri,

    b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti,

    c) (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/11 md.) Danıştayda görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri,

    d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,

    e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm:tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı,

    f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,

    g) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,

    h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları,

    ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası,

    Belirtilir.

    KARARLARIN SAKLANMASI VE TEBLİĞİ:

    Madde 25 - Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından biri, karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hakim, Danıştayda daire veya kurul başkanı veya görevlendireceği bir üye imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir.

KARARLARIN SONUÇLARI:

    Madde 28 - 1 . (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

    2. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/13 md.) Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

    3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

    4. Mahkeme kararlarının (otuz) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.

    5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir.

    6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir.

 

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.