İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > İdari yargıda bilirkişi incelemesi nasıl yapılır ?

İdari yargıda bilirkişi incelemesi nasıl yapılır ?

İdari yargıda bilirkişi incelemesi nasıl yapılır ?                                             
Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. (1086/275) Bilirkişi seçimi idari yargı yerlerince re'sen yapılır. (2577/31-1)
Özel konularda rey ve görüşlerini beyan etmek için Hükümet tarafından seçilmiş bilirkişi varsa bilirkişinin bunlar arasından seçilmesi lazımdır. Yalnız bir kişi bilirkişi seçilebilir. Üçten fazla seçilemez. Hakim gerekli görürse bilirkişileri beyan ettikleri veya edecekleri rey ve görüşün tarafsız olduğuna veya olacağına dair yemin ettirebilir.  (1086/276)
Bilirkişi hakimler için belirlenen sebeplere dayanarak reddolunabilir. Ret talebi hakim tarafından uyuşmazlık şeklinde tetkik olunarak karar verilir. Ret sebeplerinden dolayı yemin teklif olunamaz. Ret talebi bilirkişinin seçildiğinin öğrenildiği tarihinden itibaren üç gün zarfında gerçekleşmelidir. (1086/277) Görüşüne başvurulacak konuyu bilmeksizin sanatını icra etmesi mümkün olmayan ve açıkça sanat icra eden kimseler o konu hakkında bilirkişiliği kabule mecburdurlar. Yalnız şahitler hakkındaki sebeplere dayanarak kabulden çekinebilirler. Mahkemeye gelmekten veya gelip de görev yapmaktan çekinen bilirkişi hakkında şahitliğe ilişkin hükümler uygulanır. (1086/278)
 
Hakim iki tarafın ifadesini dinledikten sonra bilirkişiye sorulacak soruları belirler. Bilirkişi diğer taraf hazır olmaksızın iki taraftan birini cevap veremez ve bu durum bilirkişiye önceden ihtar olunur. (1086/279) İnceleme için keşif yapılması veya hazırlayıcı diğer bir işlem yapılması gerekirse iki taraftan her biri bu işlemde hazır bulunabilir. (1086/280)
Bilirkişinin beyan ettiği oy ve görüş hemen tutanağa geçirilir. Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. Görüşme sonucu bildirilen oy ve düşünceler tutanağa yazılır. İşin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hakim, raporun kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi belli eder. Bu süre işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Raporun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözümü ile görevlendirildiği hususları, inceleme konusu yapılan maddi vakıaları, gerekçeyi, sonucu, bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bunun sebebini düzenlendiği günü ve bilirkişilerin imzalarını taşıması gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı bir rapor verebilir. (1086/282) Bilirkişi raporunu mahkeme kalemine verir. Verildiği tarihi başkatip rapora işaret eder ve mahkemeden önce suretlerini iki tarafa tebliğ eder. (1086/281)
 
Hakim raporda noksan ve belirsiz gördüğü konuları tamamlama ve açıklama için bilirkişiye yeni sorular hazırlayabilir. İki taraf dahi noksan ve belirsiz gördüğü konular hakkında bilirkişiden açıklama alınmasını raporun kendilerine tebliği tarihinden bir hafta zarfında hakimden yazılı olarak talep edebilirler. Hakim tamamlayıcı açıklama vermeleri sebebiyle bilirkişiyi tayin edeceği celseye davet ile şifahen dinleyebilir. Bilirkişilerin şifahen verecekleri açıklama özü itibariyle zapta kaydedilerek altı kendilerine imza ettirilir. (1086/283)
Gerçeğin ortaya çıkması için lüzum görürse soruşturma hakimi veya esas davayı görecek mahkeme evvelki veya yeniden seçeceği bilirkişi vasıtasıyla tekrar inceleme yaptırabilir. (1086/284)
                                                                                                         
Bilirkişinin ücreti hakim tarafından takdir olunur. (1086/285)
Bilirkişinin rey ve görüşleri hakimi bağlamaz.
Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun maddî olgu ve fiilî gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli belirti ve şüphelerin bulunduğu kanaatine ulaşıldığı takdirde, bu bilirkişiler hakkında diğer kanunlardaki hukukî ve cezaî sorumluluklar saklı kalmak şartıyla 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının tasdikli bir örneği yetkili Cumhuriyet savcılığına gönderilir. (1086/286)

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.