İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
 
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Maddeler Alt Başlıklar
MADDE 1- Görevin belirlenmesi ve niteliği
MADDE 2- Asliye hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 3- Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev
MADDE 4- Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 5- Genel kural
MADDE 6- Genel yetkili mahkeme
MADDE 7- Davalının birden fazla olması hâlinde yetki
MADDE 8- Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki
MADDE 9- Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki
MADDE 10- Sözleşmeden doğan davalarda yetki
MADDE 11- Mirastan doğan davalarda yetki
MADDE 12- Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki
MADDE 13- Karşı davada yetki
MADDE 14- Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki
MADDE 15- Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki
MADDE 16- Haksız fiilden doğan davalarda yetki
MADDE 17- Yetki sözleşmesi
MADDE 18- Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları
MADDE 19- Yetki itirazının ileri sürülmesi
MADDE 20- Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler
Madde 24- Tasarruf ilkesi
Madde 61- İhbar ve şartları
Madde 25- Taraflarca getirilme ilkesi
Madde 21- Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler
Madde 22- İnceleme yeri
Madde 23- İnceleme usulü ve sonucu
Madde 26- Taleple bağlılık ilkesi
Madde 27- Hukuki dinlenilme hakkı
Madde 28- Aleniyet ilkesi
Madde 29- Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü
Madde 30- Usul ekonomisi ilkesi
Madde 31- Hâkimin davayı aydınlatma ödevi
Madde 32- Yargılamanın sevk ve idaresi
Madde 33- Hukukun uygulanması
Madde 34- Yasaklılık sebepleri
Madde 35- Çekinme kararının sonuçları
Madde 36- Ret sebepleri
Madde 37- Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli
Madde 38- Ret usulü
Madde 39- Çekilme kararının incelenmesi
Madde 40- Ret talebini incelemeye yetkili merci
Madde 41- Ret talebinin geri çevrilmesi
Madde 42- Ret talebinin incelenmesi
Madde 43- Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf
Madde 44- Ret talebine ilişkin kararların temyizi
Madde 45- Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi
Madde 46- Devletin sorumluluğu ve rücu
Madde 47- Davaların açılacağı mahkeme
Madde 48- Dava dilekçesi ve davanın ihbarı
Madde 49- Davanın reddi hâlinde verilecek ceza
Madde 50- Taraf ehliyeti
Madde 51- Dava ehliyeti
Madde 52- Davada kanuni temsil
Madde 53- Dava takip yetkisi
Madde 54- Temsil veya izin belgelerinin verilmesi
Madde 55- Dava sırasında taraflardan birinin ölümü
Madde 56- Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi
Madde 57- İhtiyari dava arkadaşlığı
Madde 58- İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu
Madde 59- Mecburi dava arkadaşlığı
Madde 60- Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu
Madde 62- İhbarın şekli
Madde 63- İhbarda bulunulan kişinin durumu
Madde 64- İhbarın etkisi
Madde 65- Asli müdahale
Madde 66- Fer’î müdahale
Madde 67- Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi
Madde 68- Fer’î müdahilin durumu
Madde 69- Fer’î müdahalenin etkisi
Madde 70- Cumhuriyet savcısının davada yer alması
Madde 71- Genel olarak
Madde 72- Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler
Madde 73- Davaya vekâletin kanuni kapsamı
Madde 74- Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller
Madde 75- Birden fazla vekil görevlendirilmesi
Madde 76- Vekâletnamenin ibrazı
Madde 77- Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması
Madde 78- Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı
Madde 79- Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı
Madde 80- Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması
Madde 81- Vekilin azli ve istifasının şekli
Madde 82- Vekilin istifası
Madde 83- Vekilin azli
Madde 84- Teminat gösterilecek hâller
Madde 85- Teminat gerektirmeyen hâller
Madde 86- Teminat kararı
Madde 87- Teminatın tutarı ve şekli
Madde 88- Teminat gösterilmemesinin sonuçları
Madde 89- Teminatın iadesi
Madde 90- Sürelerin belirlenmesi
Madde 91- Sürelerin başlaması
Madde 92- Sürelerin bitimi
Madde 93- Tatil günlerinin etkisi
Madde 94- Kesin süre
Madde 95- Talep
Madde 96- Süre
Madde 97- Talebin şekli ve kapsamı
Madde 98- Talep ve inceleme mercii
Madde 99- Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi
Madde 100- İnceleme ve karar
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.